dnes je 19.6.2024

Input:

Přehled právních předpisů

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1
Přehled právních předpisů

JUDr. Hana Poláková

Předpisy práva Evropských společenství:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

Právní předpisy ČR:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 • zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon o BOZP)

 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

 • nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací

Nahrávám...
Nahrávám...