dnes je 23.5.2024

Input:

Právní opora k testování a režimovým opatřením ve školách

9.4.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

V reakci na dezinformace týkající se povinného testování žáků a nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve školách zveřejňuje MŠMT právní stanovisko k testování a režimovým opatřením ve školách.

V návaznosti na další dezinformace o testování jsme na webu ministerstva publikovali další stanovisko legislativního odboru ZDE.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, bylo mimo jiné zavedeno preventivní testování dětí, žáků a studentů (dále jen „žáků“) neinvazivními antigenními testy, a to ve frekvenci dvakrát týdně (čl. III tohoto opatření), a v případě, že škola používá neinvazivní RT-PCR testy, jedenkrát týdně. Toto opatření zároveň obsahuje i podrobné odůvodnění, ke kterému bychom Vás rádi odkázali ZDE.

Nad rámec uvedeného považujeme za důležité zdůraznit, že v případě testování žáků a zaměstnanců bylo zvoleno neinvazivní testování, tedy takové, u kterého se nevykonávají fyzicky nepříjemné úkony, které může provést laická osoba. Nejedná se tedy o zdravotnický úkon, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Přestože považujeme takové testování za minimální zásah do integrity a práv testované osoby, stále zůstane zachováno právo vyjádřit nesouhlas s tímto postupem, ať již ze strany samotného žáka, případně i jeho rodičů, a tento test nepodstoupit. Pokud však žák test nepodstoupí, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není dán předpoklad toho, že není nemocen COVID-19.

Tito žáci budou ze vzdělávání omluveni s tím, že se doporučuje školám, aby je v rámci svých možností vzdělávaly. Zde je tedy situace obdobná tomu, když žák z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma. Pokud žák testování odmítne, bude se jednat de facto o omluvenou absenci.

Vláda při řešení současné nelehké situace zvažovala řadu variant, jak umožnit žákům návrat k prezenční výuce. Při rozhodování si byla vědoma, že v současné chvíli proti sobě stojí do určité míry protichůdná práva, a to právo na vzdělání na jedné straně a právo na ochranu zdraví a života na straně druhé, přičemž je třeba si uvědomit, že žádné z těchto práv není zcela bezbřehé. Pokud pak dojde k jejich (hodnotovému) střetu, je nutné najít střední cestu a snažit se zachovat z obou práv, co nejvíce je v dané situaci možné a k čemu existují vhodné nástroje.

S přihlédnutím k těmto kritériím proporcionality považujeme předmětné mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021 za legitimní, jelikož sice na jedné straně dochází k zásahu do práv osob tím, že je jim nařizováno pravidelné testování, ale na straně druhé existuje všeobecný zájem na ochraně zdraví osob a zájem na snížení přenosu nákazy mezi jednotlivými žáky a zaměstnanci škol, a samozřejmě i na snížení navazujícího komunitního přenosu. Zvolené řešení tedy splňuje požadavek kritéria proporcionality, jelikož cíl mimořádného opatření (ochrana zdraví osob, minimalizace

Nahrávám...
Nahrávám...