dnes je 28.2.2024

Input:

Povinné předškolní vzdělávání

30.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8
Povinné předškolní vzdělávání

Bc. Lenka Polášková

Novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, přinesla několik podstatných změn týkajících se předškolního vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 se týká dětí, které dosáhly do 31. 8. 2017 věku 5 let.

Povinné předškolní vzdělávání obecně

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, v němž začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Tzn. že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu.

Předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 ŠZ, pokud je vzdělávání pro dítě povinné. Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky.

Spádovou mateřskou školou nemůže být lesní mateřská škola (§ 179 odst. 3 ŠZ).

V rámci dopravní obslužnosti území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do spádové mateřské školy a ze spádové mateřské školy, pokud vzdálenost této školy od místa trvalého pobytu dítěte přesáhne 4 km (§ 179 odst. 4 ŠZ).

Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje:

  • na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů;

  • na na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů;

  • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;

  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

  • 4 souvislé hodiny denně,

  • ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání a obce

Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí, které mají na předškolní vzdělávání ze zákona nárok, a dětí, pro něž je vzdělávání povinné. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte (§ 34 odst. 4 ŠZ).

Na základě tohoto seznamu ředitel školy ověří, zda zákonní zástupci splnili svou povinnost a přihlásili dítě (s trvalým bydlištěm ve školském obvodu spádové školy) k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Ředitel mateřské školy vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání v dohodě se zřizovatelem.

Povinné předškolní vzdělávání a přímá souvislost s přijímáním dětí mladších 5 let

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Přednostní přijímání dětí od 4 let věku

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se od 1. září 2017 přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu spádové školy nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Tzn. že pro tyto děti je zápis k předškolnímu vzdělávání stanoven v květnu 2017.

Přednostní přijímání dětí od 3 let věku

Ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od tří let věku do mateřské školy se uplatní již pro školní rok 2018/2019, při zápisu v květnu 2018.

Přednostní přijímání dětí od 2 let věku

Ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od dvou let věku do mateřské školy se uplatní pro školní rok 2020/2021, při zápisu v květnu 2020.

Zákonný zástupce a povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce může pro dítě, jež má realizovat povinné předškolní vzdělávání, zvolit denní docházku do mateřské školy, která je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, anebo vybrat jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud se už jeho dítě v mateřské škole nevzdělává. V případě, že již dítě (pro které je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné) do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním

Nahrávám...
Nahrávám...