dnes je 20.4.2024

Input:

Poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání

26.10.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Distanční vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit.

Proto v případě, že škola podle svého vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy, zabezpečuje závodní stravování svých zaměstnanců, postupuje podle vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Závodní stravování zaměstnanců školy je zajišťováno buď ve vlastním zařízení závodního stravování (§ 3 vyhlášky) nebo prostřednictvím jiného subjektu (§ 4 a 5 vyhlášky). Při obou způsobech závodního stravování může být zaměstnanci poskytnuto závodní stravování za sníženou úhradu (cena surovin snížená o příspěvek z FKSP), a to při současném splnění následujících podmínek: jedno hlavní jídlo může být poskytnuto v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě.

To znamená, že pokud bylo dohodou s pedagogickým pracovníkem sjednáno jiné místo výkonu práce než škola, tzv. home office, a tento pracovník prokazatelně na tomto místě odpracuje pro organizaci alespoň 3 hodiny (3 x 60 minut) v daném kalendářním dni, může mu být

Nahrávám...
Nahrávám...