dnes je 22.10.2019
Input:

Podpůrné opatření 1. stupně

23.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.4
Podpůrné opatření 1. stupně

Bc. Lenka Polášková

Plán pedagogické podpory (PLPP) – podpůrné opatření prvního stupně zpracovává mateřská škola pro dítě, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Komentář: Plán pedagogické podpory, zpracovaný pro potřeby MŠ, naleznete v podkapitole Náležitosti plánu pedagogické podpory dítěte v mateřské škole.

Plán pedagogické podpory zahrnuje z hlediska obsahu zejména popis obtíží dítěte (žáka) a speciálních vzdělávacích potřeb. Definuje podpůrná opatření, která škola nastavila, dále cíle podpory a vyhodnocování naplňování plánu.

Komentář: Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, nedefinuje konkrétně osoby, které se na plánu pedagogické podpory podílejí ani jejich kvalifikační předpoklady. § 10 vyhlášky používá termín „škola”. Není tedy podmínkou, že v rámci praxe mateřské školy je nutno mít v případě učitelky s kvalifikací pro výkon profese v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání po aplikaci uvedené vyhlášky vzdělání v oblasti speciální pedagogiky.

S plánem pedagogické podpory seznámí škola zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.

Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci