dnes je 15.6.2024

Input:

Ověřování znalostí dětí plnících povinné předškolní vzdělávání

10.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2
Ověřování znalostí dětí plnících povinné předškolní vzdělávání

Mgr. Lenka Polášková

Zákonný zástupce dítěte má povinnost dítě zapsat k realizaci povinného předškolního vzdělávání. Ustanovení § 34b ŠZ připouští individuální vzdělávání jako jeden ze způsobů plnění povinného předškolního vzdělávání.

Způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání však nelze vzájemně kombinovat. Dítě může být k individuálnímu vzdělávání zapsáno v kterékoliv mateřské škole, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Nehraje tedy roli, kdo je zřizovatelem školy. Zákonný zástupce dítěte písemně oznámí mateřské škole, že chce své dítě vzdělávat individuálně a tím přebírá plnou odpovědnost za jeho vzdělávání. Pokud má individuální vzdělávání probíhat po převážnou část školního roku, oznamuje zákonný zástupce toto rozhodnutí škole tři měsíce před začátkem školního roku, tedy v období do konce měsíce května. Nutno podotknout, že v případě individuálního vzdělávání nese plnou odpovědnost za kvalitu vzdělávání dítěte jeho zákonný zástupce.

Zákonný zástupce má právo individuální vzdělávání dítěte kdykoliv v průběhu školního roku ukončit.

Povinnosti zákonného zástupce vůči mateřské škole

Zákonný zástupce individuálně vzdělávaného dítěte by měl informovat mateřskou školu o:

a) přijetí do základní školy k plnění povinné školní docházky (mateřská škola ukončí evidenci dítěte ke konci školního roku),

b) udělení odkladu povinné školní docházky a způsobu, kterým dítě bude dále plnit povinné předškolní vzdělávání: – pokračování v individuálním vzdělávání (nové oznámení ředitelce mateřské školy od následujícího školního roku), – zařazení dítěte do běžné třídy mateřské školy k pravidelné denní docházce, – plnění povinného předškolního vzdělávání v přípravné třídě základní školy.

Mateřská škola a individuální vzdělávání dítěte

Dá se říci, že obě strany, jak zákonní zástupci dítěte, tak také mateřská škola, mají vůči druhé straně povinnosti. V případě mateřské školy se jedná o povinnost:

  1. Seznámit zákonného zástupce s oblastmi, ve kterých je nutné dítě vzdělávat.

V tomto směru je vhodné využít dokumentu s názvem "Desatero pro rodiče dětí předškolního věku". Jeho zpracování je pro rodiče-nepedagogy poměrně dobře srozumitelné. Vhodné je odkázat také na "Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání" a doporučit zákonným zástupcům, aby dítěti vedli portfolio, prostřednictvím kterého lze mapovat pokroky dítěte v oblasti předškolní přípravy. Pro ověření dosahování úrovně očekávaných výstupů RVP PV je možné využít v portfoliu dítěte například výtvarných prací, fotografií, dětských prostorových prací nebo například pracovních listů zaměřených na předmatematickou gramotnost a grafomotoriku. V případě individuálního vzdělávání mateřská škola dítě průběžně nijak nesleduje ani nevede, pouze ověří úroveň dosahovaní očekávaných výstupů.

  1. Sdělit zákonným zástupcům dva termíny pro ověřování dosahování očekávaných výstupů.

Ustanovení § 34b odst. 3 školského zákona stanovuje termíny ověřování, včetně náhradních 2 termínů. Tyto termíny jsou uvedeny ve školním řádu tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. V případě neomluvené neúčasti u ověření v obou stanovených termínech ukládá školský zákon řediteli mateřské školy povinnost vydat rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání. Rozhodnutí má bezodkladnou účinnost. Není také povoleno individuální vzdělávání znovu obnovit.

Ověření jako prostředek spolupráce rodiny a školy

Cílem ověření není "přezkušování", ale propojení spolupráce rodiny a školy při přípravě dítěte na úspěšný přechod z předškolního vzdělávání k povinné školní docházce. Celý proces by neměl být stresujícím ani pro zákonné zástupce dítěte, dítě samotné, ale ani pro pedagogické pracovníky mateřské školy. Ověřování znalostí je především prostředkem, na jehož základě doporučí škola další postup, tedy na co se má zákonný zástupce v následujícím období zaměřit, aby co nejlépe rozvíjel své dítě. Nedostatečnost v dosahování očekávaných výstupů zpozorovaná při ověření tedy není důvodem pro ukončení individuálního vzdělávání. Ověření by mělo probíhat ve vstřícné atmosféře, nejlépe formou rozhovoru se zákonným zástupcem.

Zákonnému zástupci můžeme doporučit rozvíjet:

  • adaptabilitu v rámci změn prostředí (zvládání krátkodobého pobytu mimo rodinu);

  • podporu dítěte z hlediska řízené činnosti (schopnost organizace své práce, plnění pokynů, úkolů, cílů, kterých chceme dosáhnout);

  • schopnost zvládání neúspěchu (schopnost vyrovnat se

Nahrávám...
Nahrávám...