dnes je 13.6.2024

Input:

Novinky ve školním roce 2019/2020

29.8.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Novinky pro základní i střední školy o navýšení platů ve školství, o pilotáži nového předmětu technika, společném vzdělávání či reformě financování.

STATISTICKÁ DATA (Jedná se o ODHADY - přesná čísla budou až po vyhodnocení dat sběru k 30. 9. 2019)

Základní školy

 • Na základní školy bude docházet 953,4 tis. žáků (což je o 12,5 tis. více než v minulém školním roce). Z toho 564,0 tis. na 1. stupeň základních škol a 389,4 tis. na 2. stupeň základních škol.
 • Do 1. ročníků základních škol nastoupí 107,8 tis. nových žáků (asi o 0,3 tis. méně než v minulém školním roce).

Střední školy

 • Na středních školách bude v denní formě vzdělávání studovat cca 399,4 tis. žáků (to je o 5,3 tis. více než v minulém školním roce).
 • Na gymnáziích se bude vzdělávat 131,2 tis. žáků (82,8 tis. v oborech víceletých gymnázií), v ostatních oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou se bude vzdělávat 181,0 tis. žáků a v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem 87,2 tis. žáků.
 • Na střední školy bude přijato asi 104,5 tis. žáků (to je asi o 3,0 tis. více než v minulém školním roce), z toho 24,7 tis. žáků bude přijato do oborů gymnázií (12,5 tis. do oborů víceletých gymnázií), do ostatních oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bude přijato 48,7 tis. žáků a do oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem bude přijato celkem 31,1 tis. žáků.

Konzervatoře

 • Přibližně 3,7 tis. žáků se bude vzdělávat v oborech konzervatoří a asi 700 žáků bude do těchto oborů přijato.

Nové základní školy od září (aktualizováno 26. 8. 2019)

žádosti o zápis nové ZŠ 2019

celkem

zapsáno

z toho skutečně zahájilo činnost

Zamítnuto (příp. zastaveno)

Celkem

47

35

-          soukromé

43

31

11

-          církevní

-          veřejné

 

Nové střední školy od září (aktualizováno 26. 8. 2019)

žádosti o zápis nové ZŠ 2019

celkem

zapsáno

z toho skutečně zahájilo činnost

Zamítnuto (příp. zastaveno)

Celkem

-          soukromé

6

2

4

-          církevní

-          veřejné

 

 

 

 

 

 

Navýšení platů ve školství

 • Od ledna se platy pedagogických pracovníků zvýší o 10 % a nepedagogických pracovníků o 7 %. Cílem je, aby v roce 2021 byly platy pedagogů i nepedagogů na 150 % úrovně roku 2017.

Pilotáž nového předmětu technika

 • Ve vybraných školách začne pilotní ověřování nového předmětu technika. Je zacíleno na žáky druhého stupně, bude se vyučovat jednu hodinu týdně, případně jako dvouhodinovka v rámci čtrnácti dnů. Ve výuce by dle možností školy měla být aplikována informatika a výuka celkově by měla být propojena s informačními a digitálními technologiemi, robotikou a zároveň by měla podporovat rozvoj praktických dovedností potřebných do života. Pilotního ověřování obsahu se v letošním roce zúčastní 20 až 30 škol, finálně by měl být těchto škol zhruba dvojnásobek. Pro pilotní ověřování byly vybrány školy, které již v současné chvíli disponují personálním zabezpečením pro oblast technika. Provozní a personální náklady jim uhradí MŠMT. 

Společné vzdělávání

 • V průběhu školního roku začne platit novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Novela stanovuje nejvyšší počet pedagogických pracovníků v běžných třídách základní školy, nabídne další možnosti zřízení speciálních tříd a upravuje podmínky pro doporučování individuálního vzdělávacího plánu. Nově se také definuje seznam kompenzačních pomůcek a jejich cen v souvislosti s vývojem trhu a finanční náročnost kompenzačních pomůcek a asistenta pedagoga. Cílem je snížit administrativní zátěž pro školy a školská poradenská zařízení a efektivně vynakládat finance.
 • Od 1. 1. 2020 budou asistenti pedagoga ve speciálních školách financováni jako standardní pozice, ne jako podpůrná opatření nebo příplatky k normativům. Cílem je snížit školám nadměrnou administrativu a upevnit pozici asistenta. Nově bude také ve speciálních školách nastaven maximální financovaný počet hodin výuky asistenta tak, aby odpovídal učebnímu plánu v daném ročníku a příslušnému rámcovému vzdělávacímu programu. Základní školy pro žáky se závažnými vadami řeči budou mít nově financovány jednu hodinu výuky týdně navíc pro každého žáka, kterou bude možné využít na individuální logopedickou péči. Sjednotil se také maximální týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, kterou asistent vykonává. Pro asistenty ve speciálních školách a třídách byl stanoven na 36 hodin týdně, pro asistenty ve třídách běžných škol pak v rozmezí 32 až 36 hodin týdně. Tato úprava počtu hodin přímé pedagogické činnosti je účinná již od 1. září 2019, u běžných tříd se však začne platit až od 1. září 2021.

Reforma financování

 • Od ledna 2020 se změní systém financování regionálního školství. Školy už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Nový systém zohlední rozdílnou velikostní a oborovou strukturu škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílnou platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.
 • Otevírá
Nahrávám...
Nahrávám...