dnes je 19.6.2024

Input:

Novela zákona o pedagogických pracovnících

24.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25
Novela zákona o pedagogických pracovnících

JUDr. Hana Poláková

V Poslanecké sněmovně je připraven ke druhému čtení tisk č. 503/0, kterým vláda navrhuje změny zákona o pedagogických pracovnících. Návrh byl poslancům předán již 7. června 2019 a první čtení proběhlo 28. ledna 2020. Tiskem se již zabývá Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který 5. února 2020 přijal usnesení, kterým sděluje, že případné pozměňovací návrhy je možné doručit do 4. března 2020 a přerušil jednání. Načteno je celkem 13 pozměňovacích návrhů. Z nich nejrozsáhlejší podal poslanec Václav Klaus, který svým návrhem podstatně zjednodušuje a zkracuje text celého zákona.

Podívejme se společně, jaké změny vláda, potažmo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v zákonu č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, navrhuje.

Předmět a rozsah úpravy zákona o pedagogických pracovnících

Změna se chystá hned v úvodu zákona, v ustanovení § 1 odst. 1, který vyjmenovává předmět a rozsah úpravy zákona o pedagogických pracovnících. Jde však pouze o legislativně-technickou změnu spočívající v úpravě formulace textu s cílem zdůraznit, že zákon primárně upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků. O stejný druh navrhované změny jde i v ustanovení § 3, kde se pojem "způsobilý k právním úkonům" nahrazuje pojmem "svéprávný", který již od roku 2012 používá nový občanský zákoník.

Prokazování znalosti českého jazyka

První podstatnou změnou je prokazování znalosti českého jazyka – jednoho z předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka. Stávající právní úprava stanoví, že znalost českého jazyka nemusí prokazovat pedagogický pracovník, který získal odbornou kvalifikaci v českém jazyce, který bude působit ve škole s jiným vyučovacím jazykem než českým, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Dále nemusí prokazovat znalost českého jazyka osoba, která vyučuje cizí jazyk nebo konverzaci v cizím jazyce a nově také osoba, která vyučuje předmět v cizím jazyce na výjimku danou ministerstvem. Navrhovaná novela zavádí konkrétní požadovanou úroveň znalosti českého jazyka pro uvedené kategorie pedagogických pracovníků, kterou musí uchazeč o pedagogickou profesi prokázat. Pokud by chtěl působit v mateřské škole, na prvním a druhém stupni základní školy, ve střední škole jako učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů, pak je vyžadována minimálně úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V ostatních případech je postačující úroveň B2.

Návrh dále umožňuje prokázání znalosti českého jazyka pomocí jednotlivé zkoušky podle ustanovení § 113 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Odborné kvalifikace pedagogických pracovníků

Podstatné chystané změny se dotknou odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Návrh zvyšuje prostupnost absolventů magisterského studijního programu učitelství pro první stupeň základní školy. Absolventi se stanou kvalifikovanými i pro činnost učitelky mateřské školy. Do přijetí této novely si musí absolventi tohoto studia doplnit vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou se zaměřením na přípravu učitelů mateřské školy. Na druhou stranu vysokoškolsky magistersky vzdělaná učitelka mateřské školy by mohla jako kvalifikovaná pracovat na prvním stupni základní školy, pouze pokud si doplní vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou se zaměřením na přípravu učitelů prvního stupně základní školy.

Pro výuku předmětů výchovného zaměření na prvním stupni základní školy se navrhuje, aby byl kvalifikovaným i učitel – absolvent magisterského studia učitelství pro druhý stupeň základní školy s "aprobací" pro výtvarnou výchovu. Ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle návrhu kvalifikovaným i absolvent magisterského studijního programu speciální pedagogiky neučitelského zaměření, pokud získá vzdělání v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole zaměřeném na vzdělávání učitelů prvního stupně základní školy.

Posuzování odborné kvalifikace

Zásadní změny v posuzování odborné kvalifikace připravuje ministerstvo zavedením společných způsobů získávání odborné kvalifikace učitele druhého stupně ZŠ a učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy. Do přijetí změny platí, že učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy je kvalifikovaný i pro druhý stupeň základní školy, ne však naopak. Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů na druhém stupni základní školy není kvalifikovaný pro výuku na střední škole s výjimkou nižšího stupně víceletého gymnázia. K narovnání by mělo dojít právě přijetím novely. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy považuje za klíčové doplnění ustanovení § 7 zákona č. 563/2004 Sb., čímž bude dána možnost výkonu přímé pedagogické činnosti absolventům jakéhokoli magisterského studijního programu, pokud absolvují studium k získání tzv. pedagogické způsobilosti. Tímto studiem bude i nadále bakalářský studijní program zaměřený na přípravu učitelů nebo program celoživotního vzdělávání uskutečňovaný vysokou školou a zaměřený na přípravu učitelů.

V případě středních škol bude zákon o pedagogických pracovnících samostatně upravovat odbornou kvalifikaci učitele odborných předmětů střední školy, učitele praktického vyučování, učitele odborného výcviku. Ministerstvo řeší nedostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků na základních a středních školách novým § 9a. Podle něho může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace absolventovi akreditovaného magisterského studijního programu za splněný nejdéle na tři roky – týká se učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy. Evidujeme i zásadní nedostatek kvalifikovaných učitelů odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku. I těm, pokud doloží souvislou praxi v oboru nejméně 5 let, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace za splněný nejdéle 3 roky od zahájení pedagogické

Nahrávám...
Nahrávám...