dnes je 13.6.2024

Input:

Návaznost předškolního a základního vzdělávání

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8
Návaznost předškolního a základního vzdělávání

PhDr. Zora Syslová, PhD.

 

V současné době již mateřské i základní školy pracují podle vlastních vzdělávacích programů vypracovaných na základě požadavků programů rámcových.

 

Základním východiskem současné vzdělávací politiky, které se odráží ve všech Rámcových vzdělávacích programech, je přesvědčení, že člověk se musí vzdělávat po celý život. Zároveň poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že co si dítě odnese ze zkušeností a podnětů v prvních letech života, je trvalé. Proto je tak důležité, aby si již dítě předškolního věku osvojovalo základy klíčových kompetencí.

 

Tabulka č. 1 (RVP PV 2004, s. 19)

To, co spojuje celý školský systém, jak vyplývá z výše uvedené tabulky (č. 1), nejsou jen kompetence, ale také tři základní cíle vzdělávání:

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení.

2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Cíle, které prolínají všemi stupni vzdělávání, společně se zásadami uvedenými v § 2 školského zákona (viz kapitola 3. Realizace ŠVP ve třídě), by měly zajistit postupnou proměnu české vzdělávací soustavy v souladu s evropskou vzdělávací politikou směřující k rozvoji moderní tzv. učící se společnosti.

K rozvoji klíčových kompetencí v jednotlivých stupních vzdělávání bude potřeba vytvořit různé podmínky. To, co bude výrazně odlišné, je organizace vzdělávání a způsob "učení" dětí a žáků. Pro předškolní období je typickým způsobem učení hra. Organizaci dne a metody vzdělávání bude tedy nutné přizpůsobit vývojovým možnostem dětí předškolního věku. Specifické budou také organizační formy vzdělávání žáků v základním školství.

Klíčové kompetence a jejich návaznost

Klíčové kompetence jsou v současném systému vzdělávání formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Získávají ústřední pozici ve všech rámcových vzdělávacích programech (viz tabulka č. 1). Jsou jimi kompetence:

- k učení,

- k řešení problémů,

- komunikativní,

- sociální a personální,

- činnostní a občanské.

 

V rámci klíčových kompetencí jsou v RVP PV formulovány kompetence, kterých by mohlo dosáhnout dítě předškolního věku.

Přestože má RVP PV pouze 5 klíčových kompetencí a RVP ZV jich má šest, lze sledovat shodu i v rozdělené páté kompetenci předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání označuje pátou klíčovou kompetenci dospělého člověka jako "občanskou a činnostní", v základním vzdělávání je její obsah strukturován ve dvou kompetencích - v "občanské" a "pracovní". Provázanost klíčových kompetencí ve všech rámcových vzdělávacích programech je pochopitelná, protože všem typům škol jde při vzdělávání o to, aby z dítěte, žáka a poté také studenta vyrostl člověk a občan demokratického státu s kompetencemi, které odpovídají soužití v pluralitní společnosti.

To, že návaznost v jednotlivých stupních vzdělávání existuje, si můžeme ukázat v následující tabulce (č. 2), v níž je uvedeno několik kompetencí z rámcových vzdělávacích programů předškolního a základního vzdělávání.

Tabulka č. 2

Předškolní vzdělávání   Základní vzdělávání  
KOMPETENCE K UČENÍ  
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který je obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů

 
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává , kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něho pozitivní odezva na aktivní zájem

 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívání logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli) a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

 • vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopno je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
 • své jazykové a řečové dovednosti je schopno dále zdokonalovat, rozšiřovat svou slovní zásobu a aktivně ji používat k dokonalejší komunikaci s okolím

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní a společenské návyky, pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

 
KOMPETENCE OBČANSKÉ A ČINNOSTNÍ   KOMPETENCE OBČANSKÉ  
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 
 • rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

 • respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

 
  KOMPETENCE PRACOVNÍ  
Nahrávám...
Nahrávám...