dnes je 24.2.2024

Input:

MŠMT zveřejnilo částky pro školy v novém financování

24.1.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

MŠMT zveřejnilo částky pro jednotlivé školy v novém financování. Údaje jsou zveřejněny v elektronickém systému pro sběr dat, kde je školy najdou v individualizované podobě (viz https://sberdat.uiv.cz/login ), a také na webu MŠMT.

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2020 najdete ZDE

Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020, najdete ZDE

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020, najdete ZDE

Co z těchto čísel bude možné zjistit?

Ze zveřejněných údajů na webu MŠMT si bude moci každý zjistit:

 •       jaká částka byla ministerstvem ze státního rozpočtu přidělena na jednotlivé školy a školní družiny,
 •       kolik z této částky připadá na platy pedagogů (zejména učitelů) a kolik na platy ostatních zaměstnanců školy (nepedagogů školy),
 •       jaká částka připadá na nadtarifní složku platu pedagogů (neplatí pro základní umělecké školy a vyšší odborné školy),
 •       kolik pracovních míst je možné z těchto prostředků hradit.

Ze zveřejněných údajů naopak nebude možné zjistit zejména částku připadající na činnost školských zařízení* (mezi která patří zejména školní jídelny, školní kluby, střediska volného času apod.), neboť prostředky na tyto činnosti bude rozdělovat až příslušný krajský úřad prostřednictvím krajských normativů na přelomu března a dubna!

 *s výjimkou pedagogické práce ve školních družinách 

Za které školy budou údaje dostupné? 

 Zveřejněné údaje se budou týkat všech mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a základních uměleckých škol a také pedagogické práce ve školních družinách, zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Bude mít každá výše uvedená škola k dispozici údaje o všech přidělených prostředcích ze státního rozpočtu pro rok 2020?

 Ne, zpřístupněné údaje nebudou představovat kompletní rozpis prostředků ze státního rozpočtu na rok 2020!

 Škola však z těchto údajů uvidí stěžejní údaje:

 •       objem prostředků připadající na platy pedagogů (zejména učitelů, ale i asistentů pedagoga u speciálních škol a speciálních tříd) za jednotlivé činnosti (tj. mateřská škola, základní škola, školní družina apod.),
 •       kolik prostředků jí bylo propočteno na tarifní složky platů pedagogů a kolik jí ministerstvo přidělilo na nadtarifní složky platů pedagogů - u mateřských škol, základních škol, středních škol a konzervatoří,
 •       jakou výši prostředků škola získá na platy ostatních zaměstnanců školy (nepedagogů školy) – u mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol,
 •       souhrnný objem prostředků v rozdělení na platy, pojistné, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční výdaje (např. učebnice a další vzdělávání pedagogů) a celkový limit počtu zaměstnanců, za ty činnosti, které propočítává ministerstvo,
 •       PHškoly – tedy počet vykázaných hodin pedagogické práce a PHmax – tedy maximální počet hodin pedagogické práce, který je ministerstvo připraveno při dané organizaci školy ze státního rozpočtu zaplatit.

Co v této chvíli „školy“ ještě vědět nebudou a proč?

 Údaje za jednotlivé školy v tuto chvíli nebudou obsahovat:

 •       prostředky připadající na činnost školských zařízení* (mezi která patří zejména školní jídelny, školní kluby, střediska volného času apod.),
 •       prostředky připadající na vykázaná podpůrná opatření doporučená dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami,
 •       prostředky na nepedagogickou práci ve školní družině,
 •       prostředky na vykázanou pedagogickou práci trvale konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se její rozsah vejde do PHmax dané mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře či školní družiny. 

*s výjimkou pedagogické práce ve školních družinách

Kdy se školy dozví zbylé údaje a od koho?

 Ministerstvo předpokládá, že zbylé údaje se jednotlivé školy dozví v průběhu března až začátkem dubna 2020 od místně příslušného krajského úřadu, který jim stanovené prostředky připočte k prostředkům stanovených ministerstvem. 

Na co se ředitel/ředitelka školy má podívat?

 Každá škola bude mít údaje zpřístupněny v elektronickém systému ministerstva pro sběr statistických údajů. Údaje o finančních prostředcích na rok 2020 se váží na údaje vykázané jednotlivými školami k 30. 9. 2019, resp. k 31. 10. 2019. V případě mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří a školních družin bylo pro stanovení objemu finančních prostředků rozhodující, zda rozsah pedagogické práce (PHškoly) nepřekročil maximální počet hodin stanovených právními předpisy (tzv. PHmax a PHAmax).

 Podstatné je, že pokud bude škola porovnávat objem finančních prostředků uvedených ve zveřejněných údajích s prostředky získanými v roce 2019, je zcela nezbytné údaje roku 2019 „očistit“ zejména

 •       o prostředky na činnost školských zařízení (tedy zejména školní jídelnu, školní klub, středisko volného času apod.), s výjimkou pedagogické práce školních družin,
 •       o prostředky na podpůrná opatření
 •       popřípadě také o
Nahrávám...
Nahrávám...