dnes je 20.5.2024

Input:

MŠMT zavádí digitální kompetence do RVP gymnázií

1.10.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Aktualizace RVP pro gymnázia navazuje na úpravy RVP pro základní vzdělávání, a pokračuje tak v modernizaci kurikula v digitální oblasti. Aktualizací byla doplněna nová kompetence – tzv. digitální kompetence a nově koncipovaný obor Informatika v rámci tzv. „ICT revize RVP pro gymnázia.“ Změny v RVP vycházejí z požadavků Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 i cílů Strategie 2030+.

Úprava se týká oboru vzdělání Gymnázium, Dvojjazyčné gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou.

Pro zavedení nové Informatiky a digitální kompetence do běžné praktické výuky nabídne MŠMT společně s NPI ČR školám soubor podpůrných aktivit, které budou zveřejněny na portálu edu.cz a webu NPI ČR.


Rámcový přehled úprav

Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie byla nahrazena vzdělávací oblastí Informatika s obsahem navazujícím na vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informatika v RVP ZV. V případě oborů Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou je minimální časová dotace Informatiky 4 hodiny, je tedy shodná se současnou hodinovou dotací v RVP G i RVP GSP. V případě oboru Gymnázium dvojjazyčné se časová dotace vzdělávací oblasti Informatika oproti původní časové dotaci vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie navyšuje o 1 hodinu z 5 na 6 hodin. Z tohoto důvodu je provedena kompenzace, a to snížením disponibilní časové dotace (kterou školy mohou ve svém ŠVP zapracovat do učebního plánu dle vlastního záměru) v rámcovém učebním plánu z 28 na 27 hodin. Současně je v učebním plánu školám umožněno, aby výuku Informatiky mohly realizovat v ročnících podle svého uvážení. 

V průřezových tématech byl upraven dílčí odkaz na původní vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie tak, aby odpovídal novému obsahu digitální kompetence.

Byly aktualizovány terminologie a dílčí formulace v obsahu kapitoly 11 Podmínky pro vzdělávání na gymnáziu tak, aby odpovídaly změnám v digitální oblasti obecně i změnám ve vzdělávacím obsahu.

Do kapitoly 8 Zásady pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií byla doplněna podkapitola k úpravám školních vzdělávacích programů – analogická k úpravě provedené v RVP ZV v lednu 2021.

Změny v RVP G, RVP GSP a RVP DG zohledňují poznatky a výsledky pokusných ověřování Rozvoj informatického

Nahrávám...
Nahrávám...