dnes je 15.6.2024

Input:

Možnosti obsahové struktury ŠVP - vzor

8.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4
Možnosti obsahové struktury ŠVP - vzor

Mgr. Lenka Polášková

Vzor

Základní informace o škole a její charakteristika

 • Identifikační údaje (doplníme).

 • Charakteristika školy, její zaměření, filozofie a poloha.

Ukázka:

... Hračky a pomůcky třídy pro děti od dvou let jsou voleny s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Koncepčně je jedním z našich cílů zajistit takové věcné podmínky, které splňují požadavky pro bezpečný pohyb dětí a manipulaci...

... Mateřská škola je školou "otevřenou" pro rodiče, ale také pro učitele a studenty, kteří mají zájem o spolupráci. Požadujeme po pedagogických pracovnících pedagogické vzdělání, průběžné vzdělávání v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pozitivní přístup a schopnost flexibilně reagovat na potřeby dětí. Zcela nepřijatelné jsou tělesné tresty, nucení k ležení na lehátku v období odpoledního odpočinku, nucení do jídla a autoritářský přístup...

... U dětí od dvou let věku primárně volíme prožitkové učení, kooperativní učení a sociální učení...

... V budoucnu je naším cílem navázat spolupráci se školou či organizací realizující profesní přípravu budoucích pedagogů a umožnit jim formou náslechů profesního zdokonalení v oblasti metodiky výuky anglického jazyka a metodiky výuky přírodních věd u dětí předškolního věku...

 • Denní režim (doplníme).

 • Předškolní výchova a vzdělávání dětí probíhají podle stanoveného školního vzdělávacího programu v následujícím základním denním režimu (doplníme).

Definovaný denní režim může být pozměněn v těchto případech:

 • Divadelního představení, realizovaného ve škole i mimo ni.

 • Exkurzí.

 • Lyžařského či plaveckého výcviku.

 • Výletů.

 • Programů pro rodiče.

 • Nařízení vlády, opatření orgánu ochrany veřejného zdraví.

Ukázka:

... Pedagogové v rámci dodržování struktury denního režimu vždy přihlížejí k individuálním potřebám dětí a také jejich fyziologickým specifikům. To platí zejména v případech dětí mladších tří let. Zde se může program odchýlit vlivem aktuálního "rozpoložení" dětí či únavy. Vždy je nutné dbát citlivě a empaticky na potřeby konkrétního dítěte.

 • Nadstandardní služby a aktivity ve škole (příklady)

 • Saunování dětí spojené s využitím aromaterapeutických prostředků.

 • Výuka anglického jazyka pod vedením jazykově i pedagogicky kvalifikovaného učitele, s využitím učebnic schválených doložkou MŠMT.

 • Cvičná kuchyňka pro děti.

 • Dopravní hřiště.

 • Flétničky.

 • Přírodní vědy jako součást vzdělávacího programu.

 • Konzultační servis pro rodiče.

 • Medikace v mateřské škole – zajištění zdravotnické péče pro chronicky nemocné děti.

 • Informační servis pro rodiče – interní systém komunikace s rodiči.

 • Sporťáček – pohybový kroužek v náplni programu mateřské školy s využitím specializované tělocvičny a herny.

 • Organizace vzdělávání (doplníme)

Charakteristika našeho vzdělávacího programu a podmínky vzdělávání

Ukázka:

... Základní filozofie školního vzdělávacího programu spočívá v objevování světa dítětem. Prostřednictvím her, praktických činností a aktivit se dítě velice přirozeně seznamuje se světem okolo. Dostává odpovědi na "vnitřní otázky" a učitel je dítěti pomocníkem, průvodcem a partnerem při objevování. Skrytý, přesto podstatný význam spočívá v motivaci dítěte pro další učení, objevování světa a podpoře dítěte jako důležitého "článku" rodiny a světa okolo něj, který ovlivňuje svým chováním a svými činy...

Krátkodobé záměry a cíle z hlediska dítěte

Ukázka:

Adaptace dětí vytvořená takovým způsobem, aby byla co nejméně stresující. Podpora rodičů a pravidelné poskytování informací.

Důvěra dětí a rodičů ve schopnosti učitele. Budování důvěry rodičů vůči škole – posilování statusu školy.

Logopedická intervence. Spolupráce s klinickým logopedem na kvalitní úrovni tak, aby vznikl dobře organizovaný servis a spolupráce s rodinou.

Respektování potřeb dítěte. Nalezení systému pro klidové aktivity "nespících" dětí. Stejně tak dětí s různými formami stravovacích návyků.

Spolupráce s pediatry. V případě nutnosti podávání léků spolupráce s pediatrem konkrétního dítěte. Zejména v případě dětí alergických a dětí s atopickým ekzémem.

Podpora činnostního učení a "přenášení" témat do exteriéru. Zařazování řízených aktivit při pobytu venku a vycházky podporující probíranou tematiku, přenášení činností do exteriéru.

Dlouhodobé záměry z hlediska dítěte

Ukázka:

Biologická oblast

Dítě zná své tělo, dokáže popsat jednotlivé části. Dokáže se zapojovat do pohybových činností. Je samostatné při oblékání a vykonávání běžných denních činností. Má základní hygienické návyky (použití toalety, mytí rukou, používání mýdla, ručníků, dodržování čistoty).

Interpersonální oblast

Dítě přiměřeně svému věku dokáže řešit problémy,

Nahrávám...
Nahrávám...