dnes je 24.5.2024

Input:

Ministr vyznamenal medailí 48 vynikajících pedagogů

28.3.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzalo 48 vynikajících pedagožek a pedagogů. Toto ocenění MŠMT uděluje tradičně na Den učitelů, výročí narození Jana Amose Komenského. Laureáti převzali medaili 1. a 2. stupně na slavnostním ceremoniálu v Senátu. Jedno ocenění bylo uděleno in memoriam.

Jako ministr školství mohu s klidným svědomím říct, že vám – učitelkám a učitelům – věřím. Chci, aby vám ministerstvo poskytovalo podporu a nikoliv diktovalo, co a jak máte dělat. Také chci, abyste za svou práci byli náležitě ohodnoceni. V posledních pár letech se situace v tomto směru konečně zlepšuje. To je signál, že se věci mění k lepšímu. Mohu vám všem slíbit, že se budu ze všech sil snažit v těchto změnách pokračovat. Chci, aby vám ministerstvo pomohlo nejen ukazovat směr, ale společně s vámi posouvalo úroveň českého školství a vzdělanosti dopředu,“ uvedl ministr Plaga při slavnostním ceremoniálu.

Medaile MŠMT se uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci,  dlouhodobé vynikající působení ve školství nebo za mimořádně záslužný čin ve výchově a vzdělávání. Nominace na ocenění mohou podávat ředitelé škol, učitelé, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Uděluje se ve dvou stupních, a to 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Fotografie ze slavnostního ceremoniálu budou ke stažení ZDE. Při publikování fotek uvádějte prosím jako zdroj MŠMT.


Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2019:

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost

1.       Mgr. David Bělůnek

nové možnosti, jak zamezit sociálnímu vyloučení dětí a mládeže s mentálním postižením našel v tzv. sjednocených sportech – společných aktivitách dětí, mládeže i dospělých s mentálním postižením i bez něj, stal se trenérem fotbalového týmu SK Duha Zlín, s nímž absolvuje i mezinárodní soutěže, je členem Českého hnutí speciálních olympiád a v posledních letech se věnuje rozvoji těchto aktivit v rámci celé republiky; jeho mimořádná činnost je široce oceňována, a to i mezinárodně, stejně jako jeho ochota dělit se s kolegy o nabyté znalosti a zkušenosti 

2.       Mgr. Dana Brašíková

z pozice ředitelky školy dlouhodobě usiluje o zlepšování výuky a propagaci dobrého jména školy, k níž osobně přispívá zaváděním nových forem a metod práce, které by byly zajímavé především pro žáky, školu zapojuje do mnoha aktivit i nad rámec vyučování a svým pozitivním vztahem k žákům, rodičům i kolegům výrazně přispěla k vytvoření příjemného klimatu ve škole; ve školství působí 35 let 

3.       Mgr. Pavlína Frdlíková

již 25 let se věnuje nelehké práci učitelky a ředitelky školy pro žáky s lehkým mentálním postižením, těžšími či kombinovanými formami postižení a autismem, prioritou je pro ni kvalita mezilidských vztahů a dobré klima ve škole, zavedla nové metody globálního čtení a sociálního učení, spolupracuje s odbornými institucemi a sdruženími na pomoc hendikepovaným, zavedla instruktážní schůzky pro rodiče, smyslem její práce je poskytnout žákům skutečně to nejlepší, aby našli uplatnění v běžném životě

4.       Mgr. Olga Gajdošíková

ve své práci vždy usilovala o zlepšování podmínek výchovy a vzdělávání v oblasti odborného školství, její pedagogická činnost byla vždy tvůrčí, významnou složkou její práce je účast v řadě projektů, působí jako koordinátorka ŠVP; ačkoliv žáci školy často pocházejí z vyloučených lokalit nebo dysfunkčního rodinného prostředí, dokáže je motivovat k dosažení dobrých výsledků; ve školství působí 27 let 

5.       Mgr. František Halada

ve funkci ředitele zapojuje školu do řady projektů a aktivit, které přispívají k rozvoji školy a vzdělávání jejích žáků, zasazuje se o zlepšování vybavení, odborného růstu pedagogů, osobně vypracoval projekt pro rozšíření spolupráce rodiny a školy, aktuálním tématům vzdělávání a předávání svých pedagogických zkušeností se věnuje také ve své publikační činnosti 

6.       Mgr. Brigitte Havelková

významně se podílela na tvorbě ŠVP, koordinovala projet EU, byla oceněna v soutěži Pedagogická tvořivost a Superučitel němčiny i jako osobnost města Sokolova, je autorkou několika výukových materiálů, připravuje žáky na soutěže v matematice a německém jazyce, organizuje mezinárodní spolupráci, je pracovitá, svědomitá, zodpovědná; ocenění se navrhuje za celoživotní pedagogickou práci u příležitosti ukončení aktivní činnosti

7.       PhDr. Hana Košťálová

aktuálně programová ředitelka projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, zaměřeného na čtenářskou gramotnost, se celý život věnuje rozvoji a podpoře čtenářství v českých školách, připravila řadu seminářů, v nichž seznamuje pedagogy s nejnovějšími poznatky, pomáhá s rozvojem čtenářství, sdílí své zkušenosti a poznatky, rozebírá s učiteli i praktické působení na žáky, byla iniciátorkou dílen k rozvíjení čtení a psaní, ovlivnila celou řadu pedagogů, kteří díky ní změnili své přemýšlení a tím i svou pedagogickou práci, její činnost oceňuje široká pedagogická veřejnost, zde zastoupená skupinou 25 navrhovatelů

8.       Mgr. Monika Koukalová

oblíbená učitelka 1. stupně, vždy ochotná poradit a pomoci, s respektem k odlišnostem jednotlivých žáků a vstřícným přístupem k rodičům, vždy se snaží výukou zaujmout, a proto vyrábí sama i netradiční pomůcky a vymýšlí pro děti mimoškolní aktivity; děti z jejích tříd nikdy neřekli, že se jim nechce do školy

9.       Ing. Milada Kubíčková

patří mezi výrazné osobnosti města Karviná, svou práci ve školství považuje za součást svého života, ne za zaměstnání, vytváří speciální výukové programy nabízející možnosti výběru cest k pochopení a zvládnutí učiva, zavádí moderní prvky do výuky, sama se neustále vzdělává, žákům věnuje i svůj volný čas a vede je i k charitativní činnosti (např. charitativní akce „Karvinské školy pro Haiti“, která vynesla 240 tisíc), její práce byla v loňském roce oceněna primátorem Karviné

10.   Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

práci s dětmi a mládeží se věnuje již 30 let, část z toho působí jako ředitelka základní školy s rozšířenou výukou jazyků, dbá na to, aby škola poskytovala kvalitní jazykové vzdělání, proto zavedla ve škole metodu CLIL, organizuje výjezdy žáků do zahraničí a naopak zajišťuje také kurzy českého jazyka pro žáky – cizince z celého Liberecka, v neposlední řadě se díky ní škole daří úspěšné čerpat prostředky z dotačních programů

11.   Ing. Miroslav Měsíček

ve funkci zástupce ředitele střední lesnické školy a středního odborného učiliště díky svému lesnickému vzdělání i praktickým zkušenostem dlouhodobě přispívá k modernizaci výuky, ale zároveň žáky seznamuje i s klasickými způsoby lesnické práce, zajistil nejmodernější vybavení pro zlepšení výuky, podporuje zájmovou činnost žáků, podílí se i na rozšíření nabídky oborů a pravidelně pomáhá při zajištění prestižní soutěže „Dřevorubec Junior“, z níž se časem stalo nejen mistrovství republiky, ale i populární soutěž mezinárodního charakteru

12.   Mgr. Jiří Němec

téměř 40 let svého profesního života spojil s dobrovolnou prací s dětmi a mládeží, po r. 1990 se zasadil na Havlíčkobrodsku o řádné majetkové vyrovnání s jinými organizacemi a položil tak základy dobrých vzájemných vztahů, díky jeho aktivitám patří Pionýr v Kraji Vysočina mezi uznávané volnočasové spolky, je organizátorem krajského kola soutěže ve folklorních tancích, hlavní vedoucí letních pionýrských táborů, kde nově rozvíjí praxi táborů rodičů s dětmi, které mají velký ohlas, je lektorem Pionýrského vzdělávacího centra

13.   Ing. František Novotný

ve své škole vybudoval kvalitní pedagogický sbor, podporuje své kolegy i žáky, a to nejen na půdě školy, ale i mimo ni, např. při účasti v různých soutěžích - žáci opakovaně reprezentovali úspěšně školu se svým modelem závodního auta; Ing. Novotný bez nadsázky žije svým povoláním, neustále se vzdělává a intenzivně se věnuje i zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání

14.   PhDr. Jiří Pavelka

jako učitel matematiky, fyziky a informatiky dosahuje se svými žáky ve všech předmětech výborných výsledků – mezi největší úspěchy patří bronzová medaile jednoho z jeho žáků na Astronomické olympiádě v Jižní Koreji, podílí se na zavádění IT do fyziky a v této oblasti školí kolegy i v jiných částech republiky, je trenérem mladých softballistů, výborným hudebníkem, který se podílí na společenských akcích školy a bez nadsázky obohacuje život komunity celého Těšínska; v loňském roce oslavil 30 let ve školství

15.   Mgr. Elena Slámová

již 25 let působí v Dětském domově ve Valašském Meziříčí, v poslední době jako jeho ředitelka, jednou z hlavních oblastí jejího zájmu je hledat možnosti, jak předcházet odebrání dítěte z rodiny a předcházet ústavní výchově, intenzivně se zabývá i následnou péčí o děti, které z domova odcházejí – ve spolupráci s městem a okresním úřadem iniciovala založení Domu na půli cesty, jako jednoho z prvních v republice, největším oceněním její práce je pro paní ředitelku to, že většina „jejích dětí“ v osobním i profesním životě uspěla

16.   PaedDr. Helena Slováková

k jejím silným stránkám patří klid, pozitivní ladění, spolehlivost, ochota pomoci, cílevědomě usiluje o modernizaci školy a jejího zázemí, vytrvale podporuje učitele zařazující do výuky moderní metody, byla uvádějící učitelkou, výchovnou poradkyní, pod jejím vedením se škola zapojila do projektů souvisejících s výukou angličtiny a spojených s výměnnými pobyty, paní ředitelka se zapojuje i do života města, např. aktivně spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování 

17.   Mgr. Helena Stoklasová

jako jedna z prvních začala vyučovat ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, zaměřila se práci s nadanými dětmi, kterým se věnovala nad rámec své pracovní doby, připravovala žáky také na pěvecké soutěže, kde dosahovali předních umístění, nikdy nezanedbávala ani vlastní rozvoj a neustále se vzdělávala, i po ukončení aktivní činnosti vždy, když je potřeba, obětavě zastupuje své kolegy; již několikrát byla oceněna za skvělou pedagogickou činnost městem Holešov

18.   Mgr. Petra Šišková

nositelka Zlatého Ámose je autorkou inspirativních projektů, které slouží ke zkvalitňování klimatu ve školách, empatii k mladším spolužákům, ale třeba i respektu k seniorům, zapojuje školu do mezinárodních projektů, organizuje setkávání současných žáků s žáky středních škol z řad bývalých žáků školy, mottem její pedagogické práce je: „individuálním a trpělivým přístupem je možné najít cestu ke každému žákovi“

19.   Mgr. Alena Štachová

během 20 let vybudovala respektované sportovní gymnázium, jímž prošlo mnoho talentovaných a úspěšných sportovců, včetně budoucích reprezentantů, i po sloučení s jazykovou školou přispěla paní ředitelka k vytvoření další vyhledávané instituce, tentokrát pro kvalitní výuku jazyků, mezi nimi např. i čínštiny, je vzorem nejen pro své manažerské a pedagogické schopnosti, ale i lidské kvality

20.   Mgr. Jaroslava Štefflová

absolventka pedagogické fakulty je od 70. let respektovanou redaktorkou Učitelských novin, která objevuje zajímavé a schopné pedagogy, jejichž nápady a zkušenosti předává prostřednictvím svých článků, nebojí se však ani poukazovat na nekompetenci a komplikace, s nimiž se musí pedagogové ve školách potýkat, její profesionalita i schopnost empatie přispívají k propagaci a podpoře pedagogické profese a školství

21.   Anna Štěpánková

po revoluci založila první soukromou mateřskou školu v okrese Vsetín, ve funkci ředitelky úspěšně překonala nelehká období spojená s měnícími se zákony a absencí metodické podpory ze strany státu, aniž se problémy dotkly dětí, rodiče oceňují rodinné prostředí školky, ale i pedagogické schopnosti paní ředitelky, stejně jako její stále dobrou náladu a empatii

22.   Mgr. Jarmila Vaclachová

svůj profesní i mimoprofesní život spojila s problematikou volného času dětí a mládeže, Středisko volného času v Holešově, kde působí jako ředitelka, začala sama před léty budovat, zabývá se zejména kulturními aktivitami, podílí se na pořádání oblastního kola Dětské Porty, soutěže ve folklorních tancích, zajišťuje pro děti výměnné pobyty na letních táborech; i po 34 letech dobrovolnické práce ve funkci vedoucí pionýrské skupiny je otevřená novým nápadům, výzvám a formám činnosti

23.   Taťána Vejvodová

je jednou z nejúspěšnějších učitelek hry na klavír v Praze, její cit a pedagogické nadání i mimořádné schopnosti rozeznat talent, zvolit správný přístup a strhnout k zájmu o hudbu, vede k tomu, že její žáci se pravidelně umísťují na čelných místech klavírních soutěží, její úspěchy v práci s mladými talenty již byly po zásluze oceněny v anketě hl. m. Prahy „Pražský učitel“

24.   Mgr. Hana Výchopňová

své dlouholeté znalosti a schopnosti, i účast na zahraničních stážích, zúročuje v současnosti jako ředitelka malotřídní školy v obci na Vsetínsku, ve škole téměř rodinného typu se snaží zapojovat do výuky to nejlepší z různých alternativních směrů a metod, ale i vyplňovat volný čas dětí smysluplnými a zábavnými aktivitami, dbá na sebevzdělávání u sebe i pedagogického sboru, a to i formou setkávání se zahraničními kolegy a účastí na jazykových kurzech

25.   PaedDr. Alena Zupková

jako učitelka výtvarného oboru na základní umělecké škole se může pochlubit mnohými úspěchy svých žáků, ať už u talentových zkoušek na střední školy, či v republikových a mezinárodních soutěžích, v nichž uspěly jejich výtvarné práce, je předsedkyní Krajské umělecké rady ZUŠ, porotkyní výtvarných soutěží, lektorkou seminářů pro pedagogy, sama je také výtvarně činná a pravidelně vystavuje v moravskoslezském regionu

26.   Mgr. Jana Žilová

je ředitelkou školy, v níže se vzdělávají v běžných třídách i žáci s různými druhy postižení, žáci sociálně znevýhodnění i děti

Nahrávám...
Nahrávám...