dnes je 22.5.2024

Input:

Maturitní zkouška po novele školského zákona č. 284/2020 Sb.

2.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.26
Maturitní zkouška po novele školského zákona č. 284/2020 Sb.

JUDr. Hana Poláková

Letošní rok v důsledku epidemie přinesl celou řadu změn ve školských předpisech souvisejících s potřebou řešit organizaci vzdělávání v mimořádné situaci.

Ad hoc byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") řešena vyhláškou č. 211/2020 Sb. pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Zákon č. 135/2020 Sb. pak řešil zvláštní pravidla pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Povinnosti školy a dětí, žáků a studentů v rámci vyhlášených krizových opatření omezujících přítomnost žáků ve výuce pak nastavil zákon č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon").

Změny maturitních zkoušek

Dnes se zaměřím na jinou novelu školského zákona, a to na novelu provedenou zákonem č. 284/2020 Sb. Zabývat se budu změnami, které se týkají maturitních zkoušek. Přijaté věcné změny jsou výsledkem názorových střetů i odborné veřejnosti a nepřísluší mi je hodnotit ani komentovat.

Obecně lze provedené změny jednoduše shrnout do těchto, pro veřejnost zásadních bodů:

1. Dochází k úpravě modelu maturitní zkoušky, která se promítne do jejich konání na jaře 2021:

  • Zrušila se povinnost konat 3 zkoušky ve společné části maturitní zkoušky, včetně povinnosti konat zkoušku z matematiky ve společné části u oborů vzdělání vyjmenovaných v nařízení vlády č. 455/2016 Sb., o soustavě oborů, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.

  • Žáci si mohou vybírat, zda chtějí maturovat z cizího jazyka nebo z matematiky.

  • Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si ho žák vybere, se stane součástí profilové části maturitní zkoušky.

  • Společná část maturitní zkoušky se skládá pouze z didaktických testů.

  • Zavádí se nově v rámci společné části maturitní zkoušky nepovinná zkouška z matematiky vyšší úrovně pod názvem Matematika rozšiřující.

2. Rozšiřuje se okruh údajů, které se o maturitních zkouškách smí zveřejňovat – například srovnání výsledků mezi školami.

Ředitele škol budou zajímat podrobnosti úpravy, na které se společně podíváme.

Poskytování údajů

S účinností od 11. 7. 2020 nabylo účinnosti novelizované ustanovení § 183c ŠZ, které upravuje okruh informací, údajů, které se se neposkytují podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.) Žadatelům o poskytnutí informace se neposkytují údaje, získané při ověřování předpokladů uchazeče ke vzdělávání podle § 60b ŠZ, při zjišťování jeho výsledků a při přípravě k němu, údaje získané při přípravě nebo zjišťování výsledků vzdělávání podle § 74, 78, § 171 odst. 2 a § 174 odst. 2 písm. a) a údaje vytvořené kombinací nebo vzájemným srovnáním těchto údajů které vypovídají o:

a) výsledcích jednotlivých dětí, žáků a studentů,

b) obsahu a formě zadání, která dosud nebyla využita v ukončeném zjišťování,

c) připravovaných nebo používaných nástrojích pro zjišťování a zpracování výsledků vzdělávání.

Je tedy možné poskytnout údaje například o:

  • průměrných nebo souhrnných výsledcích za školu nebo více škol nebo za jinak vymezenou skupinu dětí, žáků nebo studentů,

  • srovnání výsledků mezi školami nebo jinak vymezenými skupinami dětí, žáků nebo studentů.

Ustanovení upravující nově průběh maturitní zkoušky nabývají účinnosti 1. 10. 2020.

Příprava zadání testů jednotné zkoušky

Z novelizovaného ustanovení § 60b vyplývá, že přípravu zadání testů jednotné zkoušky zajišťuje i ministerstvo nebo z jeho pověření Centrum. To bude nadále zajišťovat distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů.

Úspěšné vykonání části maturitní zkoušky

Podmínkou úspěšného vykonání maturitní zkoušky, která se skládá ze společné části a profilové části je, že žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá.

Zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky

Z ustanovení § 78 školského zákona, který upravuje společnou část maturitní zkoušky, vyplývá zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky a konání zkoušek společné části maturitní zkoušky pouze formou didaktického testu. Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů cizí jazyk a matematika a ze zkušebního předmětu Matematika rozšiřující.

Neveřejná společná část maturitní zkoušky

Ze změn v ustanovení § 78a školského zákona vyplývá, že společná část maturitní zkoušky je neveřejná. Účast je povolena žákovi, zadavateli, komisaři, řediteli školy, České školní inspekci a osobě asistující žákovi na základě doporučení školského poradenského zařízení. Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Před konáním každé zkoušky společné části maturitní zkoušky prokazuje žák svou totožnost průkazem opatřeným fotografií. Totožnost bude napříště prokazovat zadavateli, ne předsedovi maturitní zkoušky. Pokud nepředložení průkazu totožnosti s fotografií nebo z důvodů pochybnosti o totožnosti žáka nebude žák připuštěn ke zkoušce, důvody zaznamená do protokolu o maturitní zkoušce zadavatel.

Profilová část maturitní zkoušky

Z novelizovaného ustanovení § 79 školského zákona vyplývá, že profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud se žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. Zkoušky profilové části se konají mimo jiné formou písemné práce. Zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti

Nahrávám...
Nahrávám...