dnes je 15.6.2024

Input:

Klíč nejen pro zřizovatele - plat ředitelky mateřské školy a problematika odměňování

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4
Klíč nejen pro zřizovatele – plat ředitelky mateřské školy a problematika odměňování

Mgr. Lenka Polášková

Odměňování je standardním nástrojem personálního řízení. Z dlouhodobého hlediska se MŠMT zaměřuje na možnosti vytváření prostoru pro rozvíjení možností nenárokových složek platu vedoucích pracovníků ve školství. Klíčovou roli má při hodnocení kvality vzdělávání Česká školní inspekce, která pro tento účel vytvořila kritéria kvalitní školy.

Z pracovněprávního hlediska je ředitelka mateřské školy, která je zřizovaná obcí:

 1. statutárním orgánem právnické osoby,
 2. vedoucím zaměstnancem (ve smyslu ustanovení § 11 ZP),
 3. zaměstnancem (pedagogickým pracovníkem).

Platové složky

Jakým způsobem stanovit plat ředitelky školy a z jakých částí se skládá?

Plat se ředitelce školy vyplácí z finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole. Na mzdové výdaje může přispívat i sám zřizovatel. Ředitelka musí mít vždy vydán platový výměr. Jeho závaznou částí je platový tarif podle ustanovení § 123 zákoníku práce a v souladu s ustanovením § 3 a § 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Je stanoven platovou třídou a stupněm.

POZOR:

Ředitelka není zaměstnancem zřizovatele, ale školy.

Nový platový výměr se obecně stávajícím ředitelům vydává například při změně organizační struktury. Organizační strukturu určuje ředitelka školy, nikoliv zřizovatel. Ovšem tato struktura musí být zakotvena ve vnitřních předpisech právnické osoby. Vydání nového platového výměru musí být nastaveno nejpozději na den, kdy začíná platový výměr platit.

Stupeň řízení   Pozice   % z nejvyššího platového stupně   Příklad  
2. stupeň   Statutární orgán, který řídí podřízené zaměstnance.   15 % až 40 %   Ředitelka řídí provozní zaměstnance a pedagogy.  
3. stupeň   Statutární orgán, který řídí podřízené zaměstnance a vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení.   20 % až 50 %   Ředitelka řídí provozní zaměstnance, pedagogy, zástupce pro MŠ/ZŠ.  
4. stupeň   Statutární orgán, který řídí podřízené zaměstnance a vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení.   30 % až 60 %   Ředitelka řídí provozní zaměstnance, pedagogy, zástupce pro MŠ/ZŠ/ŠJ, zástupce pro provoz.  

Plat ředitelky školy se skládá z nárokových a nenárokových složek, všechny jsou součástí platového výměru:

Nárokové složky

Platový tarif   § 123 ZP a příloha č. 4 platového nařízení  
Příplatek za vedení   § 124 a § 11 zákoníku práce  
Zvláštní příplatek   § 129 ZP, § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a  příloha NV č. 341/2017 Sb. a příloha č. 5 k platovému nařízení  
Specializační příplatek   § 133 ZP a § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (vykonávání specializovaných činností).  
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah   § 132 ZP a nařízení č. 75/ 2005 Sb.  

Nenárokové složky

Osobní příplatek   § 131 ZP  
Odměny   § 134 a 134a ZP, § 224 ZP  

Co je organizační struktura a co je dobré vědět pro zřizovatele?

Organizační strukturu nastavuje ředitelka. Klíčovým hlediskem je funkčnost a aplikovatelnost směrem k fungování organizace. Ředitelce náleží příplatek za vedení, minimálně za druhý stupeň. V případě větších škol, například pokud má mateřská škola odloučená pracoviště, jsou pak splněny podmínky pro další, samostatný stupeň řízení.

Platové třídy

Do jaké platové třídy ředitelky mateřské školy zařadit?

Zařazení do platových tříd stanovuje katalog prací, přičemž, ředitel je zařazen do nejnáročnějších prací (§ 123 odst. 3 ZP). Platová třída je stanovena podle povolání "učitel" (katalog prací 2.16.01), nebo podle povolání "koordinační, projektový a programový pracovník" (katalog prací 1.01.12).

Samozřejmě rozhoduje náplň práce ředitelky, pro zajímavost v případě školských zařízení mohou být ředitelé zařazeni také do povolání "vychovatel" (katalog prací 2.16.02).

Příklady platových tříd podle typu školy

Ředitelka mateřské školy jako učitelka

10. platová třída - pokud:

 • Se podílí na tvorbě ŠVP.

 • Se podílí na tvorbě vzdělávacích plánů pro děti se SVP.

11. platová třída - pokud:

 • Se podílí na rozvoji ŠVP v rámci regionu.

 • Se podílí na tvorbě ŠVP.

 • Se podílí na tvorbě vzdělávacích plánů dětí se SVP.

 • Řídí práci školního psychologa nebo speciálního pedagoga, zařazených podle katalogu prací do 11. platové třídy.

12. platová třída - pokud:

 • Se podílí na rozvoji ŠVP v rámci regionu.

 • Se podílí na tvorbě ŠVP.

 • Se podílí na tvorbě vzdělávacích plánů dětí se SVP.

 • Řídí práci školního psychologa nebo speciálního pedagoga, zařazených podle katalogu prací do 12. platové třídy.

Ředitelka mateřské školy jako koordinační, projektový a programový pracovník

11. platová třída - pokud:

 • Vykonává ekonomickou agendu.

 • Vykonává personální agendu.

 • Vykonává technickou a provozní agendu.

POZOR:

Nahrávám...
Nahrávám...