dnes je 23.5.2024

Input:

Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka - komentář

24.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.10.1
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka - komentář

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Pracovní poměr pedagogického pracovníka na dobu určitou

Pedagogickým pracovníkem je podle ustanovení § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZPP) ten, kdo

 • koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného,

 • je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo

 • zaměstnancem státu, nebo

 • ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu.

 • vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

Přímou pedagogickou činnost vykonává:

 • učitel,

 • pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,

 • vychovatel,

 • speciální pedagog,

 • psycholog,

 • pedagog volného času,

 • asistent pedagoga,

 • trenér,

 • metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně,

 • vedoucí pedagogický pracovník.

Pracovní poměr na dobu určitou na dobu určitou upravuje obecná právní úprava v § 39 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen ZP), podle něhož

 • doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a

 • ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.

Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

V případě pedagogického pracovníka vstupuje do hry speciální právní úprava daná ustanovením § 23a ZPP, která má přednost před obecnou právní úpravou v těchto bodech:

 • doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát; toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy byla doba trvání pracovního poměru na dobu určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem

  1. jako náhrada za dočasně nepřítomného pracovníka na dobu překážek v práci na straně tohoto pracovníka nebo
  2. který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace.
 • celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru tři roky;

Sjedná-li zaměstnavatel s pedagogickým pracovníkem dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou

 • v rozporu s těmito ustanoveními a

 • oznámil-li pedagogický pracovník před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával,

platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Návrh na určení, zda byly splněny příslušné podmínky, mohou zaměstnavatel i pedagogický pracovník uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

Vybrané aspekty pracovního poměru na dobu neurčitou z hlediska uplatnění obecné a speciální úpravy

Maximální doba trvání jednoho pracovního poměru na dobu určitou

 • ZP§ 39 odst. 2: doba trvání pracovního poměru mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky;

 • ZPP – speciální právní úprava neexistuje, použije se ZP.

Minimální doba trvání jednoho pracovního poměru na dobu určitou

 • ZP – neupravuje;

 • ZPP§ 23a odst. 2: doba trvání pracovního poměru mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců.

Počet opakování, prodloužení

 • ZP§ 39 odst. 2: nejvýše 2 opakování, prodloužení;

 • ZPP§ 23a odst. 2: nejvýše 2 opakování, prodloužení.

Maximální celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami

 • ZP§ 39 odst. 2: 9 let (3 x 3 roky);

 • ZPP§ 23a odst. 3: nesmí přesáhnout 3 roky ode dne vzniku prvního pracovního poměru.

K pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží

 • ZP§ 39 odst. 2: od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let;

 • ZPP – speciální právní úprava neexistuje, použije se ZP.

Výjimky podle ZPP

1. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou byla sjednána s pedagogickým pracovníkem jako náhrada za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka po dobu překážek v práci na straně tohoto pracovníka:

 • doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami může činit méně než 12 měsíců;

 • doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována více než dvakrát.

I v tomto případě je nutné respektovat ustanovení § 23a odst. 3 ZPP, podle kterého celková doba

Nahrávám...
Nahrávám...