dnes je 13.6.2024

Input:

Jak bude financována nepedagogická práce?

12.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13
Jak bude financována nepedagogická práce?

Ing. Petra Schwarzová

Úvodem

Změny financování regionálního školství od 1. 1. 2020 se dotknou i nepedagogických pracovníků. Podle MŠMT povedou nové kroky k vyrovnání mezikrajových rozdílů v oblasti financování nepedagogů. Také se zohlední různá specifika jednotlivých škol, např. velikost školy, základní škola pouze s 1. stupněm, svazková škola, odloučené pracoviště, oborová struktura školy apod. Výše finančních prostředků na nepedagogickou práci bude přidělena na základě centrálně stanovených normativů přímo z MŠMT. Finanční prostředky a limit zaměstnanců budou poskytnuty bez vnitřního členění a bez ohledu na skutečný stav, vychází se pouze z vykázaného počtu tříd, pracovišť a žáků.

Koho se změna dotkne?

Zásadní změnu v přídělu financí na nepedagogy pocítí mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře, ale také vyšší odborné školy. (Pozn.: stále máme na mysli školy, které zřizuje obec nebo svazek obcí či kraj.) U soukromých a církevních škol se situace nemění, zde je stále platný normativ na žáka, který zahrnuje prostředky na platy a s nimi spojené odvody pro pedagogické i nepedagogické pracovníky.

Jak bude financována nepedagogická práce u školských zařízení?

Na rozdíl od financování pedagogické práce ve školních družinách, která je rozpočtována podle PHmax, je v případě nepedagogické práce princip stanovení výše finančních zdrojů pro všechna školská zařízení stejný, tedy na základě normativu na jednotku výkonu (žáka ve školní družině, stravovaného ve školní jídelně, žáka ve školním klubu, ubytovaného v domově mládeže apod.).

Jaký bude mechanismus rozpočtování?

Celkový objem finančních prostředků vychází ze stanovení následujících normativů (úvazků):

−na školu (ředitelství),

−na pracoviště (myšleno odloučené pracoviště),

−na třídu (u SŠ na třídu v oboru vzdělání).

Konkrétní rozdělení však bude vždy v kompetenci ředitele školy. V případě škol s povolenou výjimkou z počtu dětí/žáků ve třídě bude limit úvazku nepedagogických pracovníků úměrně krácen.

Kde lze najít uvedené normativy?

Uvedené normativy jsou stanoveny centrálně MŠMT. V současné době jsou normativy pro stanovení limitu počtu nepedagogických zaměstnanců škol zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí zveřejněny na webových stránkách MŠMT1. Dále byla v rámci výkaznictví jednotlivým školám zaslána informace o počtu nepedagogických pracovníků pro příslušnou právnickou osobu.

Jaký bude postup výpočtu a kolik škola dostane?

Všechny normativy (na ředitelství, pracoviště, třídu) škola sečte a získá hodnotu, která stanoví počet nepedagogických pracovníků, které bude mít zafinancovány. Pokud jich zaměstná méně, získá všechny finance podle nároku podle normativů na rozdíl od nevyužití kapacity do PHmax u pedagogů.

Příklad

Výchozí údaje

−počet "běžných" tříd v základní škole: 22,

−průměrný počet žáků ve třídě: 24,1,

−odloučené pracoviště: 1.

Výpočet

1. Normativ na ředitelství

Podle normativů MŠMT určíme hodnotu normativu, která je odvislá od počtu tříd.

Tabulka 1: Normativy pro stanovení limitu počtu nepedagogických zaměstnanců ZŠ zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí

Normativy pro stanovení limitu počtu nepedagogických zaměstnanců ZŠ zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí
Limit počtu neped. zaměstnanců
Normativ podle § 161 odst. 1 písm. a) bod 3 na 1 právnickou osobu (na ŘEDITELSTVÍ), pokud se jedná o základní školu s:
... ...
21 třídami 3,51796
22 třídami 3,57810
23 třídami 3,63557
... ...

Limit počtu nepedagogických zaměstnanců základní školy činí 3,57810 úvazku nepedagogického pracovníka na ředitelství.

2. Normativ na pracoviště

Na základě hodnot normativů, které stanoví MŠMT, se určí hodnota normativu, a to podle počtu odloučených pracovišť.

Za odloučené pracoviště se považuje:

−takové, které

Nahrávám...
Nahrávám...