dnes je 18.4.2024

Input:

Inspirace pro tematický plán na školní rok (prosinec - leden - únor)

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2
Inspirace pro tematický plán na školní rok (prosinec - leden - únor)

Mgr. Petra Pšeničková, Dis.

Prosinec

Řeč

 

Příklad

Řeč – lexikálně sémantická rovina – vyprávění pohádky bez obrázkové osnovy

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj řeči – vyprávění pohádky bez obrázkové osnovy

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: kniha s krátkým příběhem

Popis činnosti (doporučení): Učitel dětem vypráví/čte krátký příběh. Poté společně s dětmi zdůrazní hlavní momenty příběhu, vede je k samostatnému vyprávění. Děti obvykle nedokážou celý příběh vyprávět, ale je důležité zachytit hlavní body příběhu. Učitel pomáhá otázkami.

 

Řeč – lexikálně sémantická rovina – tvoření podřazených pojmů

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj řeči – tvoření podřazených pojmů

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: reálné předměty/obrázky zvířat, přírodnin, ovoce, hraček, nábytku (dopravních prostředků, jídla, oblečení, nářadí...)

Popis činnosti (doporučení): Učitel rozloží reální předměty v místnosti na koberec obrázkem nahoru. Pracuje s dětmi v kruhu, sdělí nějaké nadřazené slovo (např. hračky) a děti vyjmenují nějaký příklad hračky (vláček, panenka). Poté jdou hledat vhodné reálné předměty a obrázky k tomuto nadřazenému pojmu (každý donese jednu hračku). Obdobným způsobem použije i ostatní témata.

 

Sluch

 

Příklad

Sluchové vnímání – sluchová analýza a syntéza – vyvozování první hlásky ve slově – S, M

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj sluchového vnímání – vyvozování první hlásky ve slově – S, M

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: obrázky/reálné předměty začínající na hlásku S

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje s dětmi v kruhu, předkládá obrázky nebo reálné předměty, které začínají na S. Společně s dětmi pojmenuje a poté je vyzve, zda poznají, co mají společného. Slova s dětmi ještě jednou zopakuje se zvýrazněním první hlásky. Společně vymýšlejí nebo vyhledávají další slova, která začínají na S. Dětem také můžeme přečíst nějaký příběh nebo říkanku o této hlásce. Závěrem ještě syčíme jako hadi, každý se podle svého nadechne a s výdechem syčí jako had, opakujeme několikrát. Snažíme se o prodloužení výdechového proudu, každý však dýchá podle svého.

Následující dny obdobným způsobem vyvozujeme hlásku M. Pro cvičení prodlužování výdechového proudu můžeme použít medvědí "brummmmm".

Komentář autorky:

Náměty pro vyhledání vhodných karet k této aktivitě lze získat kromě internetu v publikacích: Sluchové vnímání, BEDNÁŘOVÁ, 2008, Šimonovy pracovní listy 6, 7, CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š. viz literatura

Obrázek 1: Ukázka karet k aktivitě – vyvozování první hlásky ve slově – M. (Zdroj: Bednářová 2008, Sluchové vnímání).

 

Zrak

 

Příklad

Zrakové vnímání – zrakové rozlišování – pracovní list – vyhledávání v řádě jednoho tvaru, který tam nepatří (liší se horno-dolním postavením)

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj zrakového vnímání – zrakového rozlišování

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: pracovní listy na zrakové rozlišování

Popis činnosti (doporučení): Každé dítě pracuje se svým pracovním listem, v řádě vyhledává tvar, který tam nepatří. Tentokrát se obrázky liší horno-dolním postavením. Učitel vede děti k postupné práci zleva doprava, řádek po řádku ve směru shora dolů. Děti si ukazují prstem, chybný obrázek zakroužkují. Kontrolu provádí učitel; případné chyby vyznačí puntíkem před tento řádek. Dítě tak ví, v jakém řádku se chyba nachází, a může se opravit.

Obrázek 2: Pracovní list k aktivitě zrakové rozlišování – vyhledávání tvarů, které se liší horno-dolním postavením. (Zdroj: Bendnářová 2014, Rozvoj zrakového vnímání, 2. díl, s. 11)

 

Motorika

 

Příklad

Motorika – jemná motorika – kreslení do sněhu, krupičky

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky – jemné motoriky

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: misky/tácky s krupičkou, sníh na zahradě

Popis činnosti (doporučení): K uvolnění ruky, prstů ruky využijeme také volného kreslení do sněhu nebo do krupičky (na tác/misku nasypeme krupičku). Děti později mohou napodobovat do krupičky i grafomotorické prvky.

Obrázek 3: Tácek s krupičkou k aktivitě kreslení do krupičky. (Zdroj: Mgr. Petra Pšeničková, DiS.)

Motorika – grafomotorika – uvolňovací grafomotorické cviky – jednotažky se smyčkami

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky – grafomotoriky

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: pracovní listy s jednotažkami

Popis činnosti (doporučení): Každé dítě pracuje se svým pracovním listem. Jednotažný cvik se smyčkami nejdříve 1–2x obtáhne prstem, poté cca 10x trojhrannou širokou pastelkou nebo trojhranným fixem. Zpočátku dětem můžeme vyznačit směr vedení čáry před smyčkami, později by dítě mělo již pracovat bez návodu.

Obrázek 4: Pracovní list k aktivitě – uvolnění ruky pomocí jednotažných cviků se smyčkami. (Zdroj: Bednářová 2009, Jedním tahem, s. 53)

 

Příklad

Motorika – grafomotorika – grafomotorické prvky – šikmá čára vedená od středu, horní a spodní oblouk bez vratného tahu

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky – grafomotoriky

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: pracovní listy s grafomotorickými prvky – šikmá čára vedená od středu, horní a spodní oblouk bez vratného tahu

Popis činnosti (doporučení): Každé dítě pracuje se svým pracovním listem. Grafomotorický prvek dítě nejdříve obtahuje prstem, poté trojhrannou pastelkou. Obtahuje plné čáry, přerušované čáry, závěrem tvoří grafomotorické prvky samo.

Obrázek 5: Ukázka pracovních listů k aktivitě – grafomotorické prvky – šikmá čára vedená od středu, horní a spodní oblouk. (Zdroj: Bednářová 2014, Mezi námi předškoláky 4–6 let, s. 17, 32)

Předmatematické představy

Příklad

Předmatematické představy – množství – házení sněhovými koulemi

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj předmatematických představ – množství

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: sněhové koule, šišky, papírové koule

Popis činnosti (doporučení): Venku využijeme napadaného sněhu k vytvoření koulí. Učitel do sněhu namaluje klackem kruh = cíl. Každé dítě má 5 sněhových koulí, které hází do cíle. Po odházení se učitel ptá, kolik koulí je v kruhu, kolik je vedle. Ve vnitřním prostředí sněhové koule vyrobíme zmuchláním papíru.

Obrázek 6: Papírové koule, kyblík k aktivitě házení sněhovými koulemi. (Zdroj: Mgr. Petra Pšeničková, DiS.)

Příklad

Předmatematické představy – množství – rozmístění prvků jinak než na hrací kostce

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj předmatematických představ – množství

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: karty s prvky rozmístěnými jinak než na hrací kostce

Popis činnosti (doporučení): Učitel má k dispozici karty s prvky, které jsou rozmístěny jinak než na hrací kostce. Děti sedí v řadě, učitel sedí naproti nim. Ukáže na krátký čas jednu kartu, děti mají rychle poznat/postřehnout, kolik prvků je na kartě. Po zacvičení karty rozmístí s pomocí dětí po místnosti nebo venku. Aktivita začíná vyzváním dětí k hledání karet, kde jsou např. 2 prvky. Platí pravidlo, že dítě může přinést pouze jednu kartu. Po předání učiteli se vrací hledat další. Tímto způsobem děti hledají i ostatní karty.

Obměna: Učitel pracuje s žáky v kruhu. Každý dostane sadu karet, učitel započne hromádky o 1 prvku, o 2 prvcích apod. Děti přikládají/třídí karty podle počtu prvků.

Obrázek 7: Ukázkové karty k aktivitě – množství – prvky jsou rozmístěné jinak než na hrací kostce. (Zdroj: Mgr. Petra Pšeničková, Dis.)

Orientace v čase a prostoru

 

Příklad

Prostorová orientace – orientace v okolí – cesta do školky, do obchodu

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj prostorové orientace – orientace v okolí

Počet dětí: 1–15

Pomůcky:

Popis činnosti (doporučení): Učitel vede děti ke stručnému popisu cesty, kterou dobře zná. Např. cestu do školky, na kroužek, jinam. Může to být cesta ze školky na plavání; cesta, kterou zná dítě i učitel. Učitel napomáhá vyzdvihnout výrazné body, podle kterých se dítě může orientovat. Nejlépe, když si každé dítě zvolí své vlastní styčné body.

 

Časová orientace – pojmy včera, dnes, zítra, předevčírem, pozítří

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj časové orientace – pojmy včera, dnes, zítra, předevčírem, pozítří

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: schéma uvedených pojmů vyznačených pomocí šipek

Popis činnosti (doporučení): Učitel pomocí obrázkových schémat s dětmi prochází pojmy dnes, zítra, včera, předevčírem, pozítří. Orientace v těchto pojmech v předškolním věku je obtížná, proto napomohou schémata k základní orientaci.

Obrázek 8: Ukázka karet k aktivitě – pojmy včera, dnes, zítra, předevčírem, pozítří.

(Zdroj: Bednářová 2008, Orientace v prostoru a čase pro děti od 5 do 7 let, s. 45)

Leden

Řeč

 

Příklad

Řeč – lexikálně sémantická rovina – přirovnání

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj řeči – přirovnání

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: karty s obrázky zvířat – sova, liška, včela, rys, opice, kočka

Popis činnosti (doporučení): Učitel připraví obrázky zvířat (např. sova, liška, včela, rys, opice, kočka). Děti pracují v malých skupinkách. Skupiny dostanou karty s obrázkem jednoho zvířete, o kterém zjišťují co nejvíce informací. Závěrem skupinky zvířata představí. Učitel případně doplní chybějící výrazné rysy zvířat.

Poté se již s dětmi bavíme o přirovnáních. Můžeme použít například tato: "Moudrá jako sova. Mazaný jako liška. Pilná jako včelka. Bystrý jako rys. Mlsný jako kočka. Drzá jako opice." Učitel obrázky zvířat vyloží doprostřed kruhu a ptá, které ze zvířat je hodně pilné, pracovité. Společně dojdeme k tomu, že hodně pilná je včela. Proto se také říká: "Pilná jako včela." apod. Vybízíme děti, zda znají také nějaká přirovnání nebo nějaké zkusí vymyslet. Důležité je neučit se přirovnání zpaměti, ale pochopit je. Např. "Co je drzé na opici apod."

 

Řeč – lexikálně sémantická rovina – tvoří slova podobného významu

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj řeči – tvoření slov podobného významu

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: karty s obrázky slov podobného významu

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Předloží obrázek např. holčičky. Ptá se dětí, jak by to řekli ještě jinak. Např. dívka, dívenka, děvenka, děvčička. Možná děti znají taková oslovení od prarodičů. Tímto způsobem hledáme, vymýšlíme synonyma i k dalším slovům. Hlava může být také myslivna, kebule, mozkovna, hlavice apod.

Obrázek 9: Ukázka pracovního listu k aktivitě tvoření slov podobného významu. (Zdroj: Stará 2013, Žvanda a Melivo, s. 28)

 

Sluch

 

Příklad

Sluchové vnímání – sluchová analýza a syntéza – vyvozování první hlásky ve slově - J, P

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj sluchového vnímání – vyvozování první hlásky ve slově – J, P

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: karty s obrázky slov, které začínají na hlásku J, P, S, M; pingpongový míček

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje s dětmi v kruhu, předkládá obrázky nebo reálné předměty, které začínají na J. Společně je s dětmi pojmenuje a poté je vyzve, zda poznají, co mají společného. Spolu s dětmi slova ještě jednou zopakuje se zvýrazněním první hlásky. Společně vymýšlejí nebo vyhledávají další slova, která začínají na J. Dětem také můžeme přečíst nějaký příběh nebo říkanku o této hlásce. Závěrem se divíme: jééé, jůůůů (P – píp, pá), každý se podle svého nadechne a s výdechem "jůůůůůů" opakujeme několikrát. Snažíme se o prodloužení výdechového proudu, každý však dýchá podle svého.

Obměna: Karty s obrázky na hlásky: J, P, S, M rozmístíme po místnosti nebo venku. Vyzveme děti k hledání obrázků, které začínají na M. Platí pravidlo donést pouze jeden obrázek. Dítě pak učiteli předá obrázek se slovy: "miska – M". Takto postupujeme i s dalšími hláskami.

Obměna: Vždy dvě děti mají k dispozici pingpongový míček, stojí u lavice naproti sobě, míček je uprostřed lavice. Foukají do míčku.

 

Zrak

Příklad

Zrakové vnímání – zrakové rozlišování – pracovní list – vyhledávání v řadě jednoho tvaru, který tam nepatří (liší se pravo-levým postavením)

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj zrakového vnímání – zrakového rozlišování

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: pracovní listy na zrakové rozlišování

Popis činnosti (doporučení): Každé dítě pracuje se svým pracovním listem, v řadě vyhledává tvar, který tam nepatří. Tentokrát se obrázky liší pravo-levým postavením. Učitel vede děti k postupné práci zleva doprava, řádek po řádku ve směru shora dolů.

Obrázek 10: Pracovní list k aktivitě zrakové rozlišování – vyhledávání tvarů, které se liší pravo-levým postavením. (Zdroj: Bednářová 2014, Mezi námi předškoláky 4–6 let, s. 27)

Příklad

Zrakové vnímání – zrakové rozlišování - stopy

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj zrakového vnímání – zrakového rozlišování

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: karty s obrázky zvířat, karty s obrázky stop zvířat

Popis činnosti (doporučení): Učitel si připraví obrázky zvířat a jejich stop. Doporučuji vybrat ta zvířátka, která v zimě můžeme zahlédnout v přírodě. Nejdříve zvířátka pojmenujeme a přiřazujeme k nim správné stopy. Když se podaří sledovat stopy v přírodě, je to pro děti obrovský zážitek.

Obměna: Učitel připraví několik kopií stop zvířat ve zmenšeném formátu, nastříhá na kartičky. Kartičky rozmístí po místnosti a děti hledají podle zadání: např. stopy srnce = učitel dětem ještě ukáže, jak stopa vypadá, a děti již mohou vyhledávat.

Stopy můžeme kromě třídění použít také na puzzle, dokreslování, pexeso apod.

Motorika

Příklad

Motorika – jemná motorika – modelování

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky – jemné motoriky

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: modelovací hmota

Popis činnosti (doporučení): K uvolnění ruky, prstů ruky využijeme modelování. Kromě volného modelování mohou děti z modelíny utvářet nejdříve válečky a poté již známé grafomotorické prvky (např. svislou čáru, kruh apod.).

 

Motorika – grafomotorika – uvolňovací grafomotorické cviky – jednotažky se smyčkami

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky – grafomotoriky

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: pracovní listy s jednotažkami

Popis činnosti (doporučení): Pro uvolnění ruky před grafomotorickými prvky pokračujeme s jednotažkami nebo závodními dráhami složitějšího typu.

 

Motorika – grafomotorika – grafomotorické prvky – spirála, vlnovka

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky – grafomotoriky

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: pracovní listy s grafomotorickými prvky – spirála, vlnovka

Popis činnosti (doporučení): Každé dítě pracuje se svým pracovním listem. Grafomotorický prvek dítě nejdříve obtahuje prstem, poté trojhrannou pastelkou. Obtahuje plné čáry, přerušované čáry, závěrem tvoří grafomotorické prvky samo bez návodných čar.

Obrázek 11: Pracovní list k aktivitě – spirála, vlnovka. (Zdroj: Bednářová 2014, Mezi námi předškoláky 4 – 6 let, s. 25, 37)

Předmatematické představy

Příklad

Předmatematické představy – porovnávání, práce s pojmy, vztahy – o jedno více, o jedno méně

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj předmatematických představ – porovnávání – o jedno více, o jedno méně

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: list papíru A4, drobné předměty

Popis činnosti (doporučení): Učitel připraví list papíru A4, který uprostřed fixem rozpůlí. Do jedné poloviny vloží např. 3 předměty, do druhé poloviny např. 2 předměty. Dětí sedí v kruhu a mají porovnávat, kde je více či méně předmětů. Např. Káťa ukáže na 3 předměty a řekne: "Tady je více." Jeden vezme, vidí, že nyní je v obou polovinách stejně předmětů, a řekne: "Tady je o 1 více." Je vhodné děti vyzvat k této aktivitě každého zvlášť.

Obrázek 12: Ukázkové karty k aktivitě – porovnávání – o jedno více, o jedno méně.

Nahrávám...
Nahrávám...