dnes je 22.5.2024

Input:

Informace o mimořádných prostředcích na ICT pro gymnázia

12.10.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

MŠMT zveřejňuje informace pro nižší stupně víceletých gymnázií zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí k mimořádným prostředkům na pořízení technického vybavení na rok 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • v návaznosti na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ č. 1209, kterým Poslanecká sněmovna požádala vládu o „zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky“,
 • v souladu s usnesením vlády č. 845 ze dne 17. 8. 2020 k žádosti o navýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení základních škol,
 • z důvodu potřeby finančně podpořit implementaci změny Rámcového vzdělávacího programu pro nižší stupně víceletého gymnázia v oblasti informatického myšlení a ICT, a
 • v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • stanoví pro poskytnutí dalších finančních prostředků s účinností od dne zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy níže uvedené podmínky, kritéria, účel a další podmínky pro použití mimořádných finančních prostředků:
 1. Finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost střední školy, která vzdělává žáky v denní formě vzdělávání v povinné školní docházce v oborech vzdělání pro nižší stupeň víceletého gymnázia zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí, které poskytují vzdělávání ve školním roce 2020/2021.
 2. Finanční prostředky se poskytují na ostatní neinvestiční výdaje.
 3. Finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
 4. Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 třídu nižšího stupně víceletého gymnázia se stanovuje jako součin čísla 1,77 a částky ve výši 20.000,- Kč.
 5. Počet tříd v oborech vzdělání pro nižší stupeň víceletého gymnázia (dále jen „počet tříd“) se určí z vykázaného stavu ve výkazu M08, o střední škole, oddílu VIIA (Třídy podle oborů vzdělání a ročníků v denní formě vzdělávání) ke dni 30. 9. 2019.
 6. Objem dalších finančních prostředků pro jednotlivé právnické osoby se určí jako součin počtu tříd a normativu ostatních neinvestičních výdajů.
 7. V případě, že po 30. 9. 2019 došlo u školy k organizační změně (např. ke sloučení, splynutí, rozdělení, změně právní formy), krajský úřad u dotčených škol upraví výši dotace tak, aby odpovídala nové organizaci školy.
 8. Přehled konkrétní výše finančních prostředků pro jednotlivé školy je zveřejněn ZDE
 9. Finanční prostředky je škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky. Jedná
Nahrávám...
Nahrávám...