dnes je 24.5.2024

Input:

Informace ke změnám mimořádných opatření MZ od 10. února

9.2.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 2. 2022 vláda schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými se mj. upravuje dokládání OTN a počet účastníků akcí s účinností od 10. 2. 2022 a s účinností od 19. 2. 2022 a ruší povinné testování ve školách a zaměstnanců od 19. 2. 2022.

Vládou schválená nová mimořádná opatření ze dne 9. 2. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 2. 2022 vláda schválila následující:

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 10. 2. 2022 do 18. 2. 2022 (ZDE)
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022 (ZDE)
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které ruší screeningové testování ve školách a testování zaměstnanců (ZDE)
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 19. 2. 2022 (ZDE)

Nadále však bude platit nyní platné mimořádné opatření:

 • k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu (ZDE),
 • ve znění mimořádného opatření (ZDE),
 • ve znění mimořádného opatření (ZDE),
 • a s účinností od 15. 2. 2022 ve znění mimořádného opatření (ZDE).

Dokládání OTN a počet účastníků akcí (obecně)

Od 10. 2. 2022 se ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity (zejména dokládání OTN). Nadále bude regulováno pouze konání hromadných akcí, a to omezením počtu současně přítomných osob:

 • umělecká představení, sportovní utkání, kongresy a vzdělávací akce se mohou konat za účasti maximálně 1000 diváků, a to za podmínky, že jsou všichni diváci usazeni,
  • od 19. 2. 2022 se umožňuje až 500 diváků, pokud nejsou usazeni, nebo v případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1000 diváků, ale přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit ještě nejvýše 50 % maximální kapacity k sezení,
 • ostatní hromadné akce (spolkové, kulturní, sportovní, tradiční akce, slavnosti a jiná shromáždění) se mohou konat za účasti maximálně 100 účastníků (omezení se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu),
  • od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob,
 • organizované volnočasové (zájmové) aktivity dětí a mládeže, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let se mohou konat za účasti maximálně 100 účastníků,
  • od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob.

Znamená to tedy, že pro účely využívání služeb a činností, které upravovalo mimořádné opatření k maloobchodu, již není nikde povinnost dokládat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci).


Změny OTN a počty účastníků akcí (ve vztahu ke školám)


Lyžařský výcvik

Pro užívání vleků a pro účely ubytování není povinnost žádného účastníka (žáka ani dozoru) dokládat OTN a lyžařské výcviky jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků, jak je tomu doposud.


Školní výlety, školy v přírodě

Školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků, jak je tomu doposud.


Plavecký výcvik

Plavecký výcvik již není nijak omezen, provoz koupališť není regulován, stejně jako provoz jakýchkoli sportovišť.


Třídní schůzky a akce pro veřejnost

Pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří či jiných akcí pořádaných pro veřejnost nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků, jak je tomu doposud.


Koncerty, divadelní představení

Koncerty, divadelní představení pořádané školou jsou omezeny pouze počtem diváků stejně jako obecně omezení divadelních představení či koncertů (viz výše) a diváci nejsou povinni dokládat OTN.


Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity (kroužky) nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků, jak je tomu doposud.


Školní jídelny

Provoz školní jídelny je bez omezení (není již omezen počet osob u stolu), veřejnost není povinna dokládat OTN.


Střediska volného času

Pro střediska volného času doposud platilo, že v případě, kdy se činnosti účastní více než 20 osob nebo se nejedná o pravidelné aktivity neměnného kolektivu nebo se aktivit neúčastní pouze děti nebo žáci jedné školy, musely osoby předkládat OTN a zároveň vždy byl počet účastníků omezen na 100 osob. Od 10. 2.2022 platí, že nikdo, kdo se účastní aktivit SVČ, nemusí předkládat OTN, pouze zůstává v platnosti omezení maximálního počtu 100 účastníků, od 19. 2. 2022 v maximálním počtu 500 účastníků.


Dobrovolné testování ve školách, stále povinné v rámci vybraných praxí

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady. To znamená také, že

 • povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/studenta/zaměstnance se ruší a školy KHS nekontaktují,
 • školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/studentů/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt,
 • školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje dětí/žáků/studentů/zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská zařízení oprávněny předávat osobní údaje),
 • zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

V testování by mohla škola pokračovat pouze na striktně dobrovolném základě, a to jak ze strany školy, tak ze strany dětí/žáků/studentů, resp. zákonných zástupců. Škola by tak mohla testovat jen ty děti nebo nezletilé žáky, u kterých by měla písemný souhlas zákonných zástupců s testováním, v případě zletilých žáků nebo studentů pak souhlas těchto samotných žáků a studentů. Vzhledem k tomu, že povinné testování již nebude upraveno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, nebudou upraveny ani navazující důsledky a procesy případných záchytů pozitivních testů (pozitivní Ag test by tedy neznamenal okamžité opuštění školy či automatickou karanténu, pozitivně testovaná osoba by mohla nadále zůstat ve škole, pokud by jinak neměla příznaky infekční nemoci)

Povinné testování se

Nahrávám...
Nahrávám...