dnes je 13.6.2024

Input:

Evidenční list dítěte v MŠ/Matriční list/List evidence dítěte - vzor

1.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.49
Evidenční list dítěte v MŠ/Matriční list/List evidence dítěte - vzor

Mgr. Lenka Polášková

Vzor

Název mateřské školy:

I. Kontaktní údaje

Jméno a příjmení dítěte:

Adresa trvalého bydliště:

Adresa pro doručování písemností zákonnému zástupci:                                             

II. Údaje o dítěti

Datum narození:                                                                                                                 


Místo narození:


Státní občanství:


Mateřský jazyk:


 

III. Informace o průběhu vzdělávání dítěte

Školní rok   Název třídy   Jména třídních učitelek  
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

Doplňující informace:

IV. Údaje o zákonném zástupci dítěte

Jméno a příjmení   Telefonický kontakt   Doplňující informace  
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

Doplňující informace:

V. Údaje mateřské školy

Dítě přijato do MŠ:

Dítě ukončilo docházku do MŠ:

Informace k oblasti speciálních vzdělávacích potřeb:                                                           


Omezení, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání:


 

VI. Prohlášení zákonného zástupce dítěte

"Byl(a) jsem seznámen(a) s povinnostmi vyplývajícími z ustanovení § 22 odst. 1 až odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění."

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

  • zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

  • na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

  •  informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

  •  dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

  • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

Dne:                                            Podpis zákonného zástupce dítěte:                                            

Nahrávám...
Nahrávám...