dnes je 20.5.2024

Input:

Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.1.17
Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), tuto

Dohodu o zrušení dohody o pracovní činnosti

I.

Dohoda o pracovní činnosti

1.1. Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dne .................... dohodu o pracovní činnosti, na základě které zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje jako ................... (dále jako "Dohoda o pracovní činnosti“).

1.2. Smluvní strany se dohodly na zrušení Dohody o pracovní činnosti, a to ke dni ...............................

II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.2. Tato dohoda bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z

Nahrávám...
Nahrávám...