dnes je 24.2.2024

Input:

Distanční vzdělávání - způsoby

5.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.28
Distanční vzdělávání – způsoby

Mgr. Marika Kropíková

Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon" nebo "ŠZ"), v platném znění, doznal novelou č. 349/2020 Sb. několika změn.

Jedná se o § 184a ŠZ.

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo nejméně z jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní závěrečné zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

Z výše uvedeného je patrné, že vedle prezenčního vzdělávání je v základních školách a v posledních ročnících mateřských škol zavedený i distanční způsob vzdělávání v případě zákonem dodržených podmínek, který je škola povinna zajistit a dítě, žák, student je povinný se ho zúčastnit.

Vzhledem k tomu, že tímto ustanovením nejsou dotčena další práva a povinnosti zákonných zástupců, je zřejmé, že zákonný zástupce dítěte nebo žáka musí zajistit, aby se dítě, žák distančně vzdělával způsobem, který je dohodnutý se školou v souladu s jejím školním řádem a s možnostmi jednotlivých dětí, žáků.

Škola nemá povinnost zajistit distanční vzdělávání v případě, že nejsou naplněna ustanovení § 184a školského zákona. Jedná se konkrétně o následující situace:

  • ředitel školy vyhlásil tzv. ředitelské volno,

  • MŠMT schválilo změnu v organizaci školního roku,

  • ředitel mateřské školy rozhodl o omezení nebo přerušení provozu,

  • děti, žáci mají nařízenou karanténu, ale nejedná se o většinu třídy, tedy počet dětí, žáků s nařízenou karanténou je menší než 50 %,

  • děti, žáci jsou nepřítomni z jiného důvodu (nemoc, rodinné důvody apod.).

Způsoby distančního vzdělávání

Pokud je naplněno ustanovení § 184a školského zákona, mohou vzniknout následující situace:

  • Prezenční výuka

Jestliže nařízenou karanténu nemá více než 50 % dětí, žáků, studentů konkrétní třídy, oddělení či studijní skupiny, škola postupuje jako v jiné běžné situaci, kdy nejsou děti, žáci, studenti přítomni ve výuce.

Vzhledem k tomu, že škola má ve školním řádu uvedený způsob doplnění učiva v době nepřítomnosti žáka, studenta ve výuce, postupuje dle platného školního řádu. Způsob předávání informací o učivu a jeho následném doplnění včetně možnosti využití konzultací po ukončení žákovy absence vždy záleží na konkrétní škole.

  • Smíšená výuka

Pokud má zákaz s osobní přítomností ve škole více než 50 % dětí, žáků, studentů třídy, oddělení, studijní skupiny, je škola povinná vzdělávat děti, žáky, studenty distančním způsobem. Děti, žáci, studenti, kteří nemají zakázanou osobní přítomnost ve škole, jsou vzděláváni běžným prezenčním způsobem. Potom probíhá tzv. smíšená výuka.

Realizace tohoto druhu výuky vždy závisí na podmínkách konkrétní školy. Nelze pouze přenášet virtuálně dění ze školní třídy do domácího prostředí dětí, žáků, studentů v karanténě. Liší se délka přenosu, resp. doby vyučovací jednotky distanční výuky oproti běžné vyučovací jednotce, jsou zařazovány jiné aktivity pro distanční vzdělávání, které jsou více zaměřené na samostatnou práci. Pro dobu vzdělávání v rámci smíšené výuky se jeví jako nejvhodnější párové vyučování, kdy s vyučujícím ve třídě pracuje zároveň i např. asistent pedagoga nebo učitel předmětů, ve kterých distanční výuka neprobíhá. Tito pedagogičtí pracovníci pomáhají kmenovému učiteli s organizací výuky, vykonávají dohled nad jednou či druhou skupinou žáků, poskytují dopomoc žákům, studentům poskytují zpětnou vazbu, podílí se na realizaci příprav.

V některých případech s povolením KHS je možné děti, žáky, studenty, kteří nemají nařízenou karanténu, zařadit i do jiných tříd z organizačních důvodů.

Stavba smíšené výuky:

- Začátek hodiny je společný i pro on-line prostředí.

- Uvedení do tématu, základní výklad, názorné příklady.

- Žáci, kteří se vzdělávají na dálku, pracují samostatně na zadaném úkolu pod vedením a dohledem druhého pedagogického pracovníka, případně samostatně off-line a v určeném termínu předají vyhotovenou práci pověřenému pedagogickému pracovníkovi (je možné i v jiné části dne, nejenom

Nahrávám...
Nahrávám...