dnes je 13.6.2024

Input:

Distanční vzdělávání v MŠ

9.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.4
Distanční vzdělávání v MŠ

Mgr. Lenka Polášková

Záleží na každé mateřské škole, jak si pravidla pro distanční výuku nastaví. Měla by je mít ale zakotvena ve svém školním řádu.

Výuka může probíhat off-line i on-line formou. Vzhledem k tomu, že se stále jedná o povinnou formu výuky, škola je povinna evidovat poskytování této výuky a její plnění (absenci). S ohledem na odlišné podmínky jednotlivých dětí a jejich rodin není vhodné stanovovat pro zapojení do vzdělávání pevně určené časy a absenci posuzovat dle účasti na těchto aktivitách v konkrétních hodinách.

Povinnost vzdělávat distančním způsobem v případech vymezených v § 184a ŠZ se na mateřské školy vztahuje od začátku školního roku.

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je stanovena: a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné; b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat. Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).

Zápisy do třídních knih a absence

Školy používají pro vedení třídní knihy různé elektronické systémy nebo ji vedou pouze v listinné podobě. Nelze tedy stanovit jednotný postup pro "vedení třídní knihy" pro všechny školy. Zásadou pro vedení třídní knihy je, aby z jejího obsahu, ať už v elektronické nebo listinné podobě, bylo zřejmé:

• kdy přešla výuka na vzdělávání distančním způsobem,

• kterých dětí se týká (pokud jsou ve třídě MŠ zařazeny různě staré děti),

• jaký vzdělávací obsah byl v daném dnu či týdnu realizován.

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání. Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – ředitel má oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele.

Stravování dětí

Jídelny nebo výdejny školního stravování mateřských škol budou mít v době uzavření mateřských škol obdobný režim, jako mají v základních školách. Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou. Zároveň může zařízení nadále sloužit pro stravování zaměstnanců. Pokud však ze závažných organizačních nebo jiných důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit, může jej přerušit. V obou případech je potřebné informovat zákonné zástupce.

Formy distančního vzdělávání

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line aktivit, jak je popsáno níže. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem školy. Pojmem off-line vzdělávání je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia atd.).

Pojmem on-line vzdělávání je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji. Rozlišujeme synchronní a asynchronní on-line vzdělávání. V předškolním vzdělávání vzhledem k věku dětí není

Nahrávám...
Nahrávám...