dnes je 22.5.2024

Input:

Distanční výuka na 1. stupni základní školy

3.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.31
Distanční výuka na 1. stupni základní školy

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Distanční výuka a online výuka jsou dva pojmy, které jsou v současnosti skloňovány ve všech pádech. Předkládáme výklad těchto pojmů z pohledu platné legislativy, nabízíme odkazy na texty, které sdílejí zkušenosti s jarní výukou na dálku, doporučené zdroje pro inspiraci a materiály využitelné ve výuce. Součástí textu je námět na způsob plánování distanční výuky.

Distanční výuka a online výuka

O jaké formy výuky se jedná a jak bychom těmto pojmům měli rozumět? V § 25 odst. 2 d) zákona č. 561/2004 Sb. (ŠZ) je distanční forma vzdělávání definována jako samostatné studium uskutečňované převážně prostřednictvím informačních technologií. Určeno je ale pro střední a vyšší odborné vzdělávání. Pro základní vzdělávání bylo MŠMT v říjnu 2020 vyhlášeno pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání.

Zároveň byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro žáky a zároveň je stanovena povinnost žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. Škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem, pokud z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) žáků z nejméně jedné třídy. Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak personálním a technickým možnostem školy. O konkrétních vnitřních pravidlech organizace výuky ve škole rozhoduje ředitel školy s ohledem na aktuální možnosti a podmínky školy.

Na stránkách MŠMT naleznete i užitečné materiály , které se týkají oblasti bezpečného přístupu ke komunikaci v online prostředí, které vypracoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Distanční výuka v praxi

Zkušenosti z jarního období 2020 ukázaly, že distanční výuka je od prezenční výuky v mnoha směrech odlišná. Omezení přímého kontaktu mezi učitelem a žákem a žáky navzájem i mezi učiteli kolegy je pouze jedním z aspektů, kterými se odlišuje. Přestože je od prezenční výuky značně odlišná, didaktika online výuky v českém pojetí zatím neexistuje. A každý učitel se s tímto novým požadavkem musí vyrovnat sám na základě svých zkušeností, ve spolupráci se svými kolegy nebo se může inspirovat náměty na 7 tipů pro online výuku , 15 zásad online pedagogiky , ZaS DOMA .

Z výše uvedených textů vyplývá, že velmi důležité je plánování a jasné stanovení cílů výuky, které bude směřovat k naplňování očekávaných výstupů ve školním vzdělávacím programu dané školy. Ty jsou závazné, nikoliv učivo, které obsahují učebnice a pracovní sešity.

Online výuka by měla probíhat v celé škole na jednotné platformě , to je rozhodnutí, které musí udělat ředitel školy. Pokud společně s tímto rozhodnutím nezajistí také patřičné proškolení či návody k používání dané platformy, může učitel použít k sebevzdělávání mnoho různých zdrojů. Stojí pak před otázkou, jak neztrácet čas a jak se vyznat v nepřeberném množství informací a v nabídkách, které jsou nyní nabízeny. Všechny vznikají velmi rychle na základě aktuální situace a poptávky, ale některé z nich nejsou právě příklady dobré praxe a vhodnými k následování. Vybírat můžete na základě doporučení kolegů nebo podle konkrétního lektora či organizace, která nabídku zaštiťuje. Mezi ověřené zdroje, které garantují odborníci zabývající se vzděláváním i učitelé z praxe patří: NPI ČR , Učíme nanečisto .

Pokud se vrátíme k informacím z úvodu tohoto textu, distanční výuka nerovná se online výuka. Co se žáky, kteří nemohou být online? Aby se nezvyšovaly rozdíly ve vzdělávání, je třeba hledat řešení. Podle výše uvedené metodiky MŠMT se nejčastěji jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic, učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky účastníků v jejich domácím prostředí (příprava jídla, práce na zahradě, péče o členy rodiny, umělecká tvorba, vytváření portfolia atd.). Zadávání úkolů při off-line výuce může probíhat písemně, telefonicky,

Nahrávám...
Nahrávám...