dnes je 16.6.2024

Input:

Dětské skupiny - legislativa, provoz, požadavky

25.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9
Dětské skupiny – legislativa, provoz, požadavky

Mgr. Lenka Polášková

Dětským skupinám příští rok končí financování z evropských peněz. Pro část těchto zařízení by to znamenal konec. Česko by tak přišlo o 15 procent míst pro předškolní děti. Dětské skupiny by měly v České republice ukončit provoz v počátku školního roku 2024/2025. Předpokladem je rozšíření služby v podobě jeslí.

Dětské skupiny v současné době pečují o věkovou skupinu dětí od jednoho do pěti let věku. Nepečují o děti kojeneckého věku a o děti plnící povinné předškolní vzdělávání. Svou působností spadají do gesce resortu MPSV.

Novela zákona, která již prošla vládou, zavede systém financování, na jehož základě budou zařízení poskytující denní péči dostávat příspěvek na každé obsazené místo. A to v zálohové výši, každé tři měsíce. Očekávány jsou také změny v profesních předpokladech osob pečujících v těchto zařízeních. Podle MPSV budou muset pečující osoby splňovat zdravotnické minimum a profesní kvalifikaci chůvy v jeslích, s důrazem na zdravotnické vzdělání.

Zda ovšem změna bude v praktické rovině realizována, je otázkou. Na podzim 2021 budou v České republice řádné volby do parlamentu České republiky a již nyní opozice proti změnám zásadním způsobem protestuje.

Změny, které prosazuje současná ministryně Michaela Maláčová, by znamenaly systémový kolaps péče o děti do tří let věku. Mateřské školy nemají dostatečnou personální ani organizační kapacitu a přednostně jsou povinny přijímat děti od 3 let věku a děti plnící povinné předškolní vzdělávání. Naprosto dehonestující je přístup Maláčové také k osobám, které si několik let doplňující kvalifikaci pro to, aby mohly v dětských skupinách pracovat (chůva do zahájení povinné školní docházky). Nemluvě o skutečnosti, že zanikne celá řada efektivně působících organizací, poskytujících podporu rodičům navracejícím se po rodičovské dovolené do zaměstnání či rodičům, kteří se snaží o sladění rodinného a pracovního života.

Již nyní chybí kapacita v dětských skupinách a jeslích pro zhruba 20 000 dětí do tří let. Jejich zachování má tedy smysl.

Dětská skupina je typ nekomerční služby péče o děti předškolního věku v kolektivu dětí mimo domácí prostředí. Podmínky založení a provozu dětské skupiny stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (v aktuálním znění novely zákona č. 127/2015 Sb., č. 65/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.).

Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (§ 2 zákona č. 247/2014 Sb.).

Dětská skupina je určena pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, přičemž věkové rozpětí si poskytovatel určuje sám podle zájmu rodičů a svých možností.

Zřizovatelem může být:

Podle § 3

 • zaměstnavatel zřizující dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců; zákon také umožňuje uzavřít dohodu o spolupráci s dalšími zaměstnavateli a poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině pro rodiče těchto partnerských organizací;

 • územní samosprávný celek nebo jím založená i zřízená právnická osoba;

 • nestátní nezisková organizace – obecně prospěšná společnost, spolek, ústav (poskytování služby musí být v souladu se zakládající listinou nebo zakládající smlouvou nebo stanovami), nadace nebo nadační fond;

 • vysoká škola;

 • právnická osoba podle zákona o církvích – církve a jiné náboženské společnosti (poskytování služby musí být v souladu se zakládající listinou nebo zakládající smlouvou).

Oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině:

Podle § 4

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění, které vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů, kterou spravuje a provozuje MPSV. Žadatel-fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO) však musí o zápis do evidence požádat a doložit požadované doklady. Splní-li FO nebo PO podmínky stanovené zákonem, MPSV provede zápis do evidence poskytovatelů. Rozhodnutí se dle § 17 pouze zaznamenává do spisu a žadateli se nezasílá! V opačném případě, je-li žádost o zápis zamítnuta, žadatel obdrží písemné rozhodnutí s odůvodněním a poučením. Více ve složce Evidence dětské skupiny. Poskytovatel je povinen oznamovat všechny změny týkající se údajů a dokladů obsažených v žádosti do 15 dnů – více informací ve složce "Změny v evidenci dětské skupiny".

Počet dětí v dětské skupině:

Podle § 7

 • V jedné dětské skupině nesmí být více než 24 dětí.

 • Kapacitu si určí provozovatel sám dle svých možností a požadavků, kapacita dětské skupiny je uvedena v evidenci MPSV a v jeden okamžik nesmí být v dětské skupině více dětí, než je kapacita dětské skupiny.

 • Místa je ale možné sdílet, tedy ve své evidenci může mít poskytovatel více dětí, než je kapacita dětské skupiny (například jedno dítě chodí dopoledne a druhé odpoledne).

 • Provozovatel si může zřídit i několik dětských skupin.

Poskytování péče v dětské skupině

O děti v dětské skupině se starají tzv. pečující osoby. Zákon stanovuje nejnižší počet pečujících osob, které je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině (vymezeno v § 7):

 • 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí,

 • 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí,

 • 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v DS alespoň 1 dítě mladší 2 let.

Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména děti do dvou let.

Dále poskytovatel zodpovídá u pečující osoby za její bezúhonnost, odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost, dosažení věku 18 let a plnou svéprávnost pečující osoby (§ 5). Odbornou způsobilost pečující osoby specifikuje § 5 odst. 5 zákona, jedná se o široký okruh kvalifikací z oblasti pedagogické, zdravotní,

Nahrávám...
Nahrávám...