dnes je 16.6.2024

Input:

BOZ a BOZP ve školství

31.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1
BOZ a BOZP ve školství

Bc. Lenka Polášková

Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) dětí, žáků a studentů, ale i bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců školy patří mezi nejvíce složité co se zpracování dokumentace, ale i zajištění požadavků týče. Zákon ukládá zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny, kteří se ve školství pohybují, a to ať už se jedná o mateřské školy či vysoké školy. BOZP ve školách ovlivňuje zejména složitost vzdělání či jeho technická náročnost.

Složitost BOZP vs. technická náročnost

Důvodem toho, že školství patří mezi nejsložitější segmenty BOZP, je fakt, že se primárně při ochraně zdraví jedná o děti, které ve většině případů pravidla a nařízení nerespektují, a to i přesto, že s nimi byli seznámeni. Dítě zkrátka není dospělý člověk, a proto je důležité dbát mnohem více na opakování, které je v tomto případě nepostradatelná matka moudrosti.

Odpovědnost školy za žáka dle zákona

Škola má za žáka či studenta odpovědnost dle § 29 ŠZ. V něm je jasně stanoveno, že škola je za žáka či dítě zodpovědná tam, kde dochází k výchově nebo vzdělávání, jež samotná škola organizuje.

Je třeba ale také myslet na § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten uvádí, že zaměstnavatel, v tomto případě tedy škola, je povinna vybavit pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci a prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Informovanost o BOZ dle věku dětí

Pravidla, nařízení a ostatní informace týkající se BOZ je nutno dětem poskytovat vzhledem k jejich věku. Tzn. že dětem v mateřských školách by měly být informace poskytovány odlišným způsobem než například dětem na druhém stupni základní školy nebo střední či vysoké škole. U menších dětí se všeobecně doporučuje poskytovat informace formou her, jež jsou pak doplněny o praktické příklady a ukázky.

Školení žáků v případě rizika

Zcela samozřejmé by mělo být školení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví před zahájením jakékoliv činnosti, která by mohla představovat určitá rizika. Takové školení je třeba také zaznamenat, tedy udělat o něm písemný zápis, který by měl plynout z osnovy, která je zpracována na základě vyhledávání a vyhodnocení rizik. Velmi často pedagogové zapomínají na to, že poučeni by měly být také žáci, kteří nebyli ve škole právě přítomni.

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví by mělo být žákům předkládáno srozumitelně a jasně, aby ho bez větších problémů pochopili. Je známo, že ani starší žáci nedávají při poučování dostatečný pozor a neberou bezpečnost zcela vážně. Proto se doporučuje, aby žákům byly ukázány také praktické a modelové situace.

Nejvíce úrazů vzniká při sportu a na dětském hřišti. Jak eliminovat rizika?

K největšímu množství školních úrazů dochází dle statistik při tělesné výchově a sportu obecně. Většině úrazů by se ale dalo předcházet, pokud by se více dbalo na kontroly. Velmi časté úrazy také vznikají na dětských hřištích, které je potřeba provozovat velmi důsledně a udržovat je v neustálém pořádku a dobrém stavu. Touto problematikou se podrobně zabývá ČSN EN 1176-7 – Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz. V této normě se dozvíte doporučení, jak hřiště kontrolovat a předcházet tak rizikům vzniku úrazu či poškození zdraví dítěte.

Výtah z ČSN EN 1176-7

Tato norma doporučuje provádět kontroly dětských hřišť. Mezi nejdůležitější kontrolní opatření patří:

Běžná vizuální kontrola hřiště

Tato kontrola se provádí zejména za účelem rozpoznání nápadného rizika nebezpečí. Toto nebezpečí může plynout například z vandalismu, běžného používání nebo kvůli povětrnostním vlivům, které na jednotlivé části vybavení hřiště působí. Může se jednat například o rozbité sklo, ostré předměty, injekční stříkačky, zlomené, utržené nebo jen naprasklé části vybavení apod. Povinností provozovatele je všímat si, zda je hřiště uklizené, jaký je stav hracího povrchu, zda nevyčuhují ze země nějaké betonové nebo železné základy, zda nejsou někde ostré hrany, o které by se dítě mohlo zranit, zda nechybí nějaká součást hřiště, zda nejsou některé pohyblivé části příliš opotřebené nebo zda někde není porušena pevnost konstrukce apod.

Provozní kontrola

V případě provozní kontroly dětského hřiště je třeba se zaměřit zejména na stabilitu a opotřebení zařízení. Takovou kontrolu je doporučeno provádět 1x za měsíc. Nejméně by ke

Nahrávám...
Nahrávám...