dnes je 16.6.2024

Input:

Asistenti pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1
Asistenti pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Ve školách hlavního vzdělávacího proudu asistent pedagoga působí jako podpůrné opatření třetího, čtvrtého nebo pátého stupně, přičemž pro poskytování takového podpůrného opatření škola potřebuje doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, dále PPP, nebo speciálně pedagogického centra, dále SPC) a informovaný souhlas zákonného zástupce žáka – jak uvádí školský zákon (ŠZ § 16):

(4) Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení

(5) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka.

Poskytování podpůrných opatření, včetně zřízení pozice asistenta pedagoga, se v praxi škol řídí podle již zmiňované vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (vyhláška č. 27/2016 Sb.). Podle § 16 této vyhlášky je škola povinna udělat maximum pro to, aby do dané třídy zabezpečila asistenta pedagoga co nejdříve poté, co poradenské zařízení asistenta doporučí:

(1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním.

Školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC), které škole asistenta pedagoga do vzdělávání konkrétního žáka doporučuje, rozhoduje o výši požadovaného vzdělání asistenta pedagoga (resp. o tom, zda má jít o asistenta na vyšší nebo nižší úrovni; podrobněji viz kapitola Kvalifikace asistenta pedagoga ) a o výši jeho pracovního úvazku (podrobněji viz kapitola Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagoga ).

Poradenské zařízení rozhoduje také o délce trvání doporučení – podle § 15 vyhlášky délka trvání konkrétního doporučení na zajištění podpory asistenta pedagoga obvykle nepřesáhne dva roky, ve výjimečných případech ale může být až na čtyři roky:

(3) Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné; tato doba nepřesáhne 2 roky, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit dobu až 4 roky. Termín nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské zařízení do zprávy a doporučení.

Před skončením platnosti doporučení poradenské zařízení vždy znovu vyšetří žáka, posoudí, zda potřeba podpory asistenta pedagoga trvá, a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Podle toho pak poradenské zařízení vydá nové doporučení, ve kterém může znovu doporučit podporu asistenta

Nahrávám...
Nahrávám...