dnes je 16.6.2024

Input:

Aktuality ve vzdělávání ve školním roce 2022/2023

17.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.48
Aktuality ve vzdělávání ve školním roce 2022/2023

JUDr. Hana Poláková

S čím se budou ředitelé škol a školských zařízení potýkat v tomto školním roce? Pojďme se společně podívat na ty nejdůležitější změny, které se Vás dotýkají.

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve znění zákonů č. 175/2022 Sb. a č. 199/2022 Sb.

Zákon upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Poskytnutí dočasné ochrany dokládá cizinec vízovým štítkem, který uděluje Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR.

Novelizovaný zákon určuje spádovou mateřskou nebo základní školu v případě zrušeného údaje o místě hlášeného pobytu. Spádovost školy bude určena podle místa pobytu cizince ohlášeného v obci.

Zákon nově ukládá povinnost cizinci zahájit povinnou školní docházku nebo povinné předškolní vzdělávání nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany.

Řešena je i situace, kdy se cizinec plnící povinnou školní docházku neúčastní vyučování v základní škole nebo střední škole, vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole nepřetržitě po dobu nejméně 15 vyučovacích dnů. Pokud nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty dítětem vzdělávajícím se v mateřské škole nebo v přípravné třídě nebo žákem školy. V této souvislosti je třeba připomenout, že plnění povinné školní docházky nelze přerušit, ani předčasně ukončit. Přijatého žáka povedeme ve školní matrice. V ní ho můžeme ukončit pouze za předpokladu, že obdržíme informaci od jiného ředitele základní školy, že žák byl přijat přestupem k plnění povinné školní docházky v jeho škole. Následně řediteli této školy zašleme ofocenou dokumentaci žáka vedenou ve školní matrice. Speciální právní úprava daná zákonem č. 67/2022 Sb. upravuje výjimku, kdy cizince ukončíme ve školní matrice, pokud se neomluveně neúčastní vyučování nepřetržitě 15 vyučovacích dnů a nereaguje ani do 15 dnů na výzvu ředitele školy zaslanou na poslední známou adresu zákonného zástupce žáka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy projevuje významnou snahu integrovat žáky cizince do standardních tříd. Dokladem je nově vložené ustanovení § 3a zákona, podle kterého ředitel mateřské, základní nebo střední školy, konzervatoře nebo školní družiny zařazuje cizince přednostně do tříd nebo oddělení nesložených výhradně z cizinců. Zřídit třídu nebo oddělení složené výhradně z cizinců lze v mateřské, základní nebo střední škole, konzervatoři nebo školní družině pouze v případě, že není jiné uspořádání z organizačních nebo personálních důvodů možné. Pokud byly zřízeny třídy, oddělení, skupiny pouze pro cizince, pak je ředitel povinen zajistit postupné zapojování cizinců do vzdělávání ve třídách, skupinách nebo odděleních nesložených výhradně z cizinců a tyto třídy, oddělení, skupiny složené výhradně z cizinců zrušit, jakmile to bude organizačně a personálně možné.

Novým ustanovení § 5a zákona se ministerstvo zmocnilo k vydávání opatření obecně závazné povahy, a to ke zmírnění následků hromadného přílivu cizinců. Těmito opatřeními ministerstvo bude řešit ve vztahu k cizincům:

  • odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy nebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže, nebo

  • odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebo tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Připomeňme si, že ministerstvo je oprávněno vydávat opatření obecně závazné povahy i podle právní úpravy dané školským zákonem (§ 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů), a to pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Další podmínky pro vydání takovýchto opatření podle školského zákona i tohoto speciálního zákona se shodují:

  • opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 školského zákona;

  • opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy;

  • opatření obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů;

  • opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden;

  • pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní.

Školy a školská zařízení vedou ve školní matrice údaj o číslu vízového štítku, pokud jej má cizinec na vízu vyznačeno; cizinec je povinen tento údaj právnické osobě předat. Podle nového ustanovení § 5b zákona č. 67/2022 Sb. jsou školy nebo školská zařízení povinny předat ministerstvu na jeho výzvu elektronickým způsobem údaje o cizincích obsažené v jejich dokumentaci nebo ve školní matrice. Ministerstvo tyto údaje sdružuje a předává Ministerstvu vnitra, Policii České republiky, Ministerstvu práce a sociálních věcí a Úřadu práce České republiky pro účely výkonu jejich působnosti.

Výjimka z požadavku znalosti českého jazyka

V platnosti zůstává výjimka z požadavku znalosti českého jazyka pro ukrajinské pedagogické pracovníky, kteří zajišťují výchovu a vzdělávání ve třídách, skupinách a odděleních, v nichž se vzdělávají výhradně cizinci nebo státní občané Ukrajiny. To platí i pro případy, kdy škola nebo školské zařízení zajišťuje vzdělávání cizinců vedle jiného pedagogického pracovníka také pracovníkem, který nesplňuje předpoklad znalost českého jazyka, a který má znalost ukrajinského jazyka na úrovni rodilého mluvčího a znalost českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon dané práce. Znalost českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon dané práce ověří ředitel školy nebo školského zařízení rozhovorem. Na sjednání pracovního poměru na dobu určitou s pedagogickým pracovníkem, který se podílí na vzdělávání cizinců, se nevztahuje omezení pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pedagogickými pracovníky tak, jak upravuje ustanovení § 23a odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Lze předpokládat, že pracovní poměry s těmito cizinci budou uzavřeny na dobu určitou do 31. 8. 2023, tedy na dobu platnosti tohoto speciálního zákona.

Výjimka z hygienických požadavků

V platnosti zůstává i výjimka z hygienických požadavků na školy a školská zařízení. Výjimka se nevztahuje na počty dětí, žáků a studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách, které jsou upraveny prováděcími předpisy. Pořád platí, že se například třída mateřské školy naplňuje na 24 dětí a na výjimku udělenou zřizovatelem maximálně na 28 dětí.

Platnost tohoto speciálního zákona byla prodloužena do 31. 8. 2023.

Zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č.520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Aplikace zákona

Jak již z názvu právního předpisu vyplývá, zákon řeší mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a podmínky, za kterých lze toto volno a vzdělávání vyhlásit. Zákon budeme aplikovat pouze v době vyhlášeného stavu pandemické pohotovosti.

Základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy a základní umělecké školy určitě znají ustanovení § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení může ředitel školy v období školního vyučování ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. I když se právně technicky hovoří o volnu pro žáky, standardně je označováno jako ředitelské volno. Proto je nutno velice přesně identifikovat, podle kterého právního předpisu ředitel školy ředitelské volno vyhlašuje.

Ředitelské volno podle školského zákona nemůže vyhlásit mateřská škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy

Mateřská škola může v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších právních předpisů, podle místních podmínek omezit nebo přerušit provoz v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. Zároveň zveřejní výsledky projednání o možnostech zajištění předškolního vzdělávání v jiných mateřských školách, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem v době omezení nebo přerušení provozu. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než o hlavních prázdninách. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu v době omezení nebo přerušení provozu.

Omezení provozu školní družiny

Omezení provozu školní družiny umožňuje ustanovení § 8 vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost

Nahrávám...
Nahrávám...