dnes je 18.5.2024

Input:

397/2020 Sb., Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

č. 397/2020 Sb., Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
VYHLÁŠKA
ze dne 2. října 2020
o vzdělávání v základních kmenech lékařů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:
§ 1
Tato vyhláška stanoví požadavky na
a) členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech lékařů (dále jen „základní kmen”),
b) obsah vzdělávání v základním kmeni,
c) technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základním kmeni,
d) typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe v rámci vzdělávání v základním kmeni,
e) délku povinné odborné praxe v rámci vzdělávání v základním kmeni,
f) teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni,
g) rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni.
§ 2
Požadavky podle § 1 jsou stanoveny pro základní kmen
a) anesteziologický v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) dermatovenerologický v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) gynekologicko-porodnický v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) hygienicko-epidemiologický v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) chirurgický v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) interní v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) kardiochirurgický v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) maxilofaciálněchirurgický v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) neurochirurgický v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) neurologický v příloze č. 10 k této vyhlášce,
k) oftalmologický v příloze č. 11 k této vyhlášce,
l) ortopedický v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m) otorinolaryngologický v příloze č. 13 k této vyhlášce,
n) patologický v příloze č. 14 k této vyhlášce,
o) pediatrický v příloze č. 15 k této vyhlášce,
p) psychiatrický v příloze č. 16 k této vyhlášce,
q) radiologický v příloze č. 17 k této vyhlášce,
r) urologický v příloze č. 18 k této vyhlášce a
s) všeobecné praktické lékařství v příloze č. 19 k této vyhlášce.
§ 3
Přechodná ustanovení
(1) Absolvování odborné praxe, kterou lékaři zařazení ode dne 1. července 2017 do oboru specializačního vzdělávání absolvovali u poskytovatele zdravotních služeb, který byl ke dni 30. června 2017 akreditovaným zařízením akreditovaným podle vzdělávacích programů, platných přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 221/2018 Sb., a toto vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podal žádost o udělení akreditace podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., se považuje za povinnou odbornou praxi, která byla absolvována v zařízení akreditovaném podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace.
(2) Absolvování odborné praxe, kterou lékaři zařazení ode dne 1. července 2017 do oboru specializačního vzdělávání pediatrie absolvovali u poskytovatele zdravotních služeb, který byl ke dni 30. června 2017 akreditovaným
Nahrávám...
Nahrávám...