dnes je 22.5.2024

Input:

364/2005 Sb., Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění účinném k 1.7.2013

č. 364/2005 Sb., Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění účinném k 1.7.2013
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2005
o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
389/2006 Sb.
(k 8.8.2006)
v § 3 vkládá nový odst. 2, v § 4 odst. 3 nahrazuje slova a mění přílohy č. 1 a 2
226/2007 Sb.
(k 31.8.2007)
mění celkem 25 novelizačních bodů
226/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v příloze č. 1 v čl. 2 vkládá odstavec 3
208/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění; celkem 33 novelizačních bodů
208/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
v příloze č. 2 mění čl. 1 odst. 5 a ruší čl. 7 a část čtvrtou
208/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
v příloze č. 2 ruší čl. 5 a čl. 8
29/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
mění § 3 odst. 5, § 3a a v příloze č. 2 čl. 1 odst. 7
131/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění; celkem 38 novelizačních bodů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Rozsah a forma vedení školní matriky
§ 1
Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy1) obsahují podle povahy činnosti školy:
a) označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žáka, popřípadě označení akreditovaného vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání studenta,
b) označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů2) platných v době, kdy je žákovi nebo studentovi v příslušné škole poskytováno vzdělávání,
c) označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost,
d) názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů nebo jiných ucelených částí učiva, popřípadě zájmových útvarů, jména a příjmení jejich vyučujících nebo vedoucích a údaje o hodnocení výsledků vzdělávání žáka nebo studenta v těchto předmětech, jiných ucelených částech učiva a zájmových útvarech,
e) výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí,
f) počet splněných let povinné školní docházky a způsob jejího plnění, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku,
g) údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin,
h) údaje o případném přestupu žáka nebo studenta mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školy a
i) údaje o vydání vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu.
§ 2
Škola a školské zařízení vedou školní matriku v elektronické nebo listinné formě.
Předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
§ 3
(1) Právnické osoby a organizační složky státu vykonávající činnost škol nebo školských zařízení (dále jen „právnická osoba”) předávají z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik:
a) údaje týkající se jednotlivých dětí, žáků, studentů a uchazečů o přijetí ke vzdělávání (dále jen „individuální údaje”) v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) údaje
Nahrávám...
Nahrávám...