dnes je 20.4.2024

Input:

36/2019 Sb., Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

č. 36/2019 Sb., Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. února 2019
o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb. a zákona č. 35/2019 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PODROBNOSTI SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A VAZBA OSOBNÍHO PŘÍPLATKU STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE NA VÝSLEDEK SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ
§ 1
Hodnoticí kritéria
Ten, kdo provádí služební hodnocení státního zaměstnance, (dále jen „hodnotitel”) posuzuje státního zaměstnance v jednotlivých hodnocených oblastech podle § 155 odst. 2 zákona o státní službě (dále jen „hodnocená oblast”) na základě hodnoticích kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Podíly hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení
Hodnocená oblast se na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance podílí
a) 20 % v případě znalostí,
b) 20 % v případě dovedností a
c) 60 % v případě výkonu státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli.
§ 3
Klasifikace plnění hodnocených oblastí
(1) Klasifikace plnění hodnocené oblasti odpovídá aritmetickému průměru klasifikací plnění hodnoticích kritérií, na jejichž základě je státní zaměstnanec v hodnocené oblasti posuzován, zaokrouhlenému matematicky na celé číslo.
(2) Hodnotitel klasifikuje hodnoticí kritérium
a) 4 body, je-li plněno vysoko nad rámec nároků na ně kladených,
b) 3 body, je-li plněno nad rámec nároků na ně kladených,
c) 2 body, je-li plněno v rámci nároků na ně kladených,
d) 1 bodem, je-li plněno v rámci nároků na ně kladených s občasnými výhradami, nebo
e) 0 body, je-li plněno nedostatečně.
(3) Rámcem nároků podle odstavce 2 se rozumí průměrná úroveň plnění hodnoticích kritérií, která je vyžadována na služebním místě.
Závěr služebního hodnocení
§ 4
Hodnotitel určí závěr služebního hodnocení způsobem stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení a vyjádří jej slovně. Hodnotitel uvede v závěru služebního hodnocení doporučení na přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku státnímu
Nahrávám...
Nahrávám...