dnes je 10.12.2023

Input:

310/2018 Sb., Vyhláška o krajských normativech, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 310/2018 Sb., Vyhláška o krajských normativech, ve znění účinném k 1.1.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2018
o krajských normativech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
572/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 1, § 4 a § 7
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:
§ 1
Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy
Jednotkou výkonu je:
a) 1 žák kurzu pro získání základního vzdělání,
b) 1 dítě, 1 žák, 1 student, kterému středisko volného času zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,
c) 1 žák, který se vzdělává v základní škole, v základní škole speciální, v nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém vzdělávacím programu konzervatoře a kterému školní klub zajišťuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,
d) 1 dítě, 1 žák ve školní družině, kteří jsou přijati k pravidelné denní docházce,
e) 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole, 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole, pro něhož v rámci školního stravování v jednotlivých typech zařízení školního stravování
1. je poskytován oběd,
2. je poskytován oběd a alespoň 1 předcházející nebo navazující doplňkové jídlo,
3. je poskytován alespoň oběd a večeře,
4. je poskytována večeře a alespoň 1 doplňkové jídlo,
 
f) 1 ubytovaný v domově mládeže, který se zároveň vzdělává
1. v základní škole, střední škole nebo konzervatoři,
2. ve vyšší odborné škole,
g) 1 ubytovaný v internátě, který se zároveň vzdělává
1. v základní škole speciální, ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, nebo ve škole samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti nebo žáky s těžkým zdravotním postižením,
2. ve škole samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti nebo žáky s jiným než těžkým zdravotním postižením,
h) 1 dítě, žák nebo student, jemuž informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči nebo pomoc při volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání v předchozím školním roce zajišťovala
1. pedagogicko-psychologická poradna,
2. speciálně pedagogické centrum,
i) 1 dítě v ambulantní formě služeb ve středisku výchovné péče1),
j) 1 výchovná skupina ve středisku výchovné péče1)
1. v celodenní formě služeb,
2. v internátní formě služeb,
k) 1 rodinná skupina
1. v dětském domově,
2. v dětském domově se školou,
l) 1 výchovná skupina
1. ve výchovném ústavu,
2. v diagnostickém ústavu,
m) 1 žák v oboru vzdělání ve střední škole v denní formě vzdělávání, kterému praktické vyučování zajišťuje středisko praktického vyučování.
§ 2
Ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů
(1) Pro stanovení krajských normativů na jednotky výkonu podle § 1 písm. a) až c) a písm. f) až m) je rozhodný ukazatel:
a) průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1
Nahrávám...
Nahrávám...