dnes je 22.5.2024

Input:

296/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

č. 296/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova „dřevní hmoty” nahrazují slovem „dříví”.
2. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(3) Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše škod na produktech s výjimkou dřeva, zejména škod na vánočních stromcích z plantáží vánočních stromků, škod na reprodukčním materiálu lesních dřevin, škod na uznaných zdrojích reprodukčního materiálu1nebo škod na vyrobených sortimentech surového dříví.


1§ 11 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.”.
3. V § 2 odst. 2 se slovo „zjistí” nahrazuje slovem „určí”.
4. V § 2 odst. 5 se za slovo „typů,” doplňují slova „o stupni poškození lesních porostů5,” a na konci odstavce se doplňují věty „Převodní tabulka bonitních stupňů lesních dřevin je uvedena v příloze č. 10 k této vyhlášce. V případě rozdílů mezi relativními bonitami uvedenými v hospodářské knize lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a výsledkem převodu podle přílohy č. 10 k této vyhlášce se použijí hodnoty relativních bonit z této přílohy.”.
5. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„(7) Výši škody způsobené imisemi lze podle této vyhlášky určit u imisí, pro které je stanoven imisní limit vyhlášený pro ochranu ekosystémů a vegetace podle jiného právního předpisu8. Zároveň lze výši této škody určit pouze za kalendářní rok, ve kterém byl na daném území překročen imisní limit pro konkrétní znečišťující látku podle jiného právního předpisu8.


8Příloha č. 1 bod 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.”.
6. V § 3 až 6 se slova „celková upravená potenciální renta z lesa” nahrazují slovy „celková potenciální roční renta z lesa” a slova „upravených potenciálních rent z lesa” se nahrazují slovy „potenciálních ročních rent z lesa”.
7. V § 8 odst. 1 se slova „dřevní hmoty” nahrazují slovem „dříví”.
8. V § 9 odst. 3 se slova „pásem ohrožení5a stupňů poškození” nahrazují slovy „stupňů poškození lesních porostů5” a slova „ , pásem ohrožení a stupňů poškození” se nahrazují slovy „a stupňů poškození lesních porostů”.
9. Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k
Nahrávám...
Nahrávám...