dnes je 28.5.2023

Input:

248/2016 Sb., Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

č. 248/2016 Sb., Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
VYHLÁŠKA
ze dne 25. července 2016
o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
Ministerstvo financí stanoví podle § 186 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
§ 1
Náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy
Žádost územního samosprávného celku nebo jím zřízené příspěvkové organizace nebo jiné právnické osoby podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek, je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření smlouvy, obsahuje tyto vybrané náležitosti včetně ekonomického rozboru dopadů smlouvy:
a) vymezení předmětu smlouvy,
b) u dodavatele, je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu a identifikační číslo,
c) u dodavatele, je-li fyzickou osobou, jméno, případně obchodní firmu, sídlo podnikatele, případně bydliště, je-li odlišné od místa podnikání, a identifikační číslo,
d) předpokládanou hodnotu koncese,
e) výši finančních závazků veřejného zadavatele vyplývajících ze smlouvy, včetně výše jednotlivých plateb a jejich časového rozložení, popřípadě výši a způsob zajištění závazků dodavatele souvisejících se smlouvou veřejným zadavatelem,
f) ostatní závazky veřejného zadavatele vyplývající z realizace předmětu smlouvy,
g) práva veřejného zadavatele vyplývající z realizace předmětu smlouvy,
h) výši plnění hrazených veřejnému zadavateli dodavatelem nebo jejich limity, pokud ze smlouvy vyplývá jejich existence, a způsob jejich určení,
i) výši úhrad plynoucích dodavateli přímo od uživatelů nebo jejich limity, pokud ze smlouvy vyplývá oprávnění tyto úhrady vybírat, a způsob jejich určení,
j) dobu, na kterou se smlouva uzavírá,
k) popis rozložení rizik mezi veřejného zadavatele a dodavatele,
l) stanovení reálné hodnoty aktiv a vymezení použitých zdrojů včetně jejich výše, z nichž jsou jednotlivá aktiva pořizována, pokud tvorba těchto aktiv vyplývá ze smlouvy,
m) vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku, který je určen k realizaci předmětu smlouvy po celou dobu předpokládané platnosti smlouvy,
n) podmínky ukončení smlouvy, způsob vypořádání závazků vyplývajících ze smlouvy a důsledky, které z ukončení smlouvy plynou pro veřejného zadavatele,
o) odůvodnění podle § 179 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek,
p) u
Nahrávám...
Nahrávám...