dnes je 22.5.2024

Input:

31/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

č. 31/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 16. února 2018,
kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3:
Čl. I
Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb., vyhlášky č. 308/2016 Sb. a vyhlášky č. 171/2017 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, ve znění pozdějších předpisů.”.
2. V příloze č. 1 v SVMe 7 nadpis zní:
Chemické látky, „biologická agens”, „látky určené pro potlačování nepokojů”, radioaktivní materiály, související vybavení, součásti a materiály:”.
3. V příloze č. 1 v SVMe 7 písmeno a. zní:
 
„a.
„biologická agens” nebo radioaktivní materiály, které byly vybrány nebo upraveny s cílem zvýšit účinnost v působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí;”.
4. V příloze č. 1 v SVMe 7 v písmeni d. se slova „ „látky k potlačování nepokojů” ” nahrazují slovy „ „látky určené pro potlačování nepokojů” ”.
5. V příloze č. 1 v SVMe 7 v Poznámce 1 se slova „ „látky k potlačování nepokojů” ” nahrazují slovy „ „látky určené pro potlačování nepokojů” ”.
6. V příloze č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene a. doplňuje bod 41., který zní:
 
„41.
FTDO (5,6-(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazin-1,3-dioxid);”.
7. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni c. bod 3 zní:
 
„3. borany a jejich deriváty:
a. 
karborany;
b. 
homology boranů:
1.
dekaboran (14) (CAS 17702-41-9);
2.
pentaboran (9) (CAS 19624-22-7);
3.
pentaboran (11) (CAS 18433-84-6);”.
8. V příloze č. 1 v SVMe 8 v písmeni f. bodu 10 se slovo „(strannát)” nahrazuje slovem „(stannát)”.
9. V příloze č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene g. doplňuje středník a písmeno h., které zní:
 
„h.
prášek a formy ,reaktivních materiálů‚:
1. 
prášek následujících materiálů s velikostí částice v kterémkoli směru nižší než 250 µm a neuvedený jinde v bodě SVMe 8:
a.
hliník;
b.
niob;
c.
bór;
d.
zirkonium;
e.
hořčík;
f.
titan;
g.
tantal;
h.
wolfram;
i.
molybden; nebo
j.
hafnium;
Nahrávám...
Nahrávám...