dnes je 25.5.2024

Input:

220/2007 Sb., Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona

č. 220/2007 Sb., Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
VYHLÁŠKA
ze dne 14. srpna 2007,
kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
Ministerstvo obrany stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Výroční zpráva
(K § 11 zákona)
(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje:
a) základní údaje o škole, kterými jsou název, sídlo, charakteristika školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, organizační struktura školy,
b) charakteristiku školního roku, splnění hlavních úkolů školy,
c) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku,
d) personální zabezpečení školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
e) údaje o přijímacím řízení, kterými jsou počet přihlášených, počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, počet přijatých, počet přijatých, kteří zahájili vzdělávání, úroveň přijatých uchazečů, všechny ukazatele též v členění podle pohlaví,
f) údaje o počtu žáků a studentů,
g) údaje o procesu vzdělávání, kterými jsou výsledky a opatření v oblasti metodické práce,
h) údaje o výsledcích vzdělávání žáků a studentů, včetně výsledků maturitních zkoušek a absolutorií,
i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti včetně zahraničních akcí,
j) údaje o výsledcích kontrolní činnosti,
k) údaje o stavu a modernizaci učební výcvikové základny,
l) základní údaje o hospodaření školy.
(2) Výroční zprávu o činnosti školy zpracovává škola za období předcházejícího školního roku do 15. října a do 31. října ji předkládá Ministerstvu obrany. Ředitel školy výroční zprávu zveřejní ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 2
Vlastní hodnocení školy
(K § 12 odst. 2 zákona)
(1) Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na
a) hlavní úkoly školy a jejich splnění,
b) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit,
c) podmínky a průběh vzdělávání a výsledky vzdělávání žáků a studentů,
d) řízení školy, kvalitu personální práce, kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
e) podporu školy žákům a studentům, spolupráci s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, studentů, rodičů a dalších osob na vzdělávání,
f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.
(2) Vlastní hodnocení školy se zpracovává jednou za období školního roku. Projedná se v pedagogické radě do 30. září následujícího školního roku.
§ 3
Vzdělávání nadaných žáků a studentů
(K § 19 zákona)
(1) Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků a studentů, zejména pořádáním předmětových olympiád, odborně zaměřených soutěží a zájmovou a brannou činností.
(2) Ředitel školy může v organizačním řádu školy stanovit povinnosti pedagogickým pracovníkům k výběru nadaných žáků podle jejich znalostí, schopností a dovedností a může
Nahrávám...
Nahrávám...