dnes je 25.5.2024

Input:

173/2016 Sb., Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

č. 173/2016 Sb., Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
[zrušeno č. 361/2022 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2016
o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Vláda nařizuje podle § 37 odst. 7 písm. a) a § 118 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje stanovení závazných zadávacích podmínek při zadávání veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem je pořízení silničního vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3 podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích2) .
(2) Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pořízení silničních vozidel kategorie N1, N2, N3, M1, M2 nebo M3, zohlední za podmínek stanovených tímto nařízením energetické a ekologické dopady provozu vozidel za dobu jejich životnosti. Těmito dopady se pro účely tohoto nařízení rozumí spotřeba energie, vyprodukované emise oxidu uhličitého (CO2), oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků jiných než metan (NMHC) a pevných částic.
§ 2
Zohlednění energetických a ekologických dopadů
(1) Zadavatel v případě zadávání veřejné zakázky na dodávky vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 v zadávací dokumentaci stanoví odkaz na emisní limity EURO podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, pokud nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO.
(2) Zadavatel v případě zadávání veřejné zakázky na dodávky vozidel kategorie N1 a M1 v zadávací dokumentaci stanoví
a) odkaz na emisní limity EURO podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, pokud nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO, a maximální spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz3) , která nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nebo
b) pro hodnocení nákladů životního cyklu společnou metodu pro stanovení nákladů životního cyklu podle § 4.
§ 3
Vozidla zvláštního určení nebo vozidla s alternativním pohonem
Zadavatel není povinen stanovit maximální spotřebu pohonných hmot podle § 2 odst. 2 písm. a) v případě veřejných zakázek na dodávky vozidel kategorie N1 a M1, pokud jsou předmětem
a) vozidla zvláštního určení podle vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích4) , nebo
b) vozidla s alternativním pohonem, jejichž alespoň jedním alternativním palivem nebo zdrojem energie jsou zkapalněné ropné plyny (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn (LNG), směsné motorové palivo s obsahem biosložky nejméně 50 %, čisté biopalivo, vodík nebo elektrická energie.
§ 4
Společná metoda pro stanovení nákladů životního cyklu u vozidel kategorie N1 a M1
Náklady životního cyklu u vozidel kategorie M1 nebo N1 stanoví zadavatel za dobu jejich životnosti součtem
a) nabídkové ceny, případně i ostatních pořizovacích nákladů stanovených zadavatelem,
b) peněžní hodnoty provozních nákladů na spotřebu energie podle § 5 a
c) peněžní hodnoty provozních nákladů na emise
Nahrávám...
Nahrávám...