dnes je 16.7.2024

Input:

121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 7. dubna 2000
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
81/2005 Sb.
(k 23.2.2005)
mění 11 novelizačních bodů;
mění § 14, 22, 23, 98, 100, doplňuje § 100a, mění § 101, nové znění § 103,
61/2006 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 47 odst. 1 vkládá slova, vkládá pozn. č. 4a), mění § 94
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 3a vkládá slova
216/2006 Sb.
(k 22.5.2006)
mění celkem 113 novelizačních bodů - nová přechodná ustanovení
ÚZ 398/2006 Sb.
 
 
168/2008 Sb.
(k 19.5.2008)
mění § 23 a § 97 odst. 2
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část třetí
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 26a a mění § 74 a § 98 odst. 2 písm. a)
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
ruší § 22 odst. 3; vkládá nový § 38f; mění § 74, 78, 82 a 86
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
ruší § 26a a mění § 74
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 23 a § 38e
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 97 odst. 2, § 98, § 103 odst. 2; nové přechodné ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 42a odst. 5
496/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 26 odst. 2, § 106 odst. 4; ruší část sedmou
156/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 100 odst. 1, § 100a odst. 1, § 101 odst. 11
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 63, § 64, odst. 1 písm. c), § 66 odst. 7, § 74, § 78, § 82, § 86, § 94 odst. 1, § 98 odst. 2, § 102 odst. 1; vkládá § 25a; ruší v části první hlavě první díl šestý
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 103
228/2014 Sb.
(k 7.11.2014)
mění, celkem 25 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
355/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší část devátou
356/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší § 42a; nové přechodné ustanovení
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část čtvrtou
298/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 94; nové přechodné ustanovení
102/2017 Sb.
(k 20.4.2017)
mění, celkem 76 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 98d, § 105a, § 105b, 105ba, § 105bb a § 105c
50/2019 Sb.
(k 15.2.2019)
mění § 1, § 38, § 39, § 43, § 74, § 78, § 82, § 86 a § 94; vkládá § 39a a 39b
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 107 odst. 2
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
94/2021 Sb.
(k 27.2.2021)
mění § 97e odst. 4
429/2022 Sb.
(k 5.1.2023)
mění, celkem 82 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie28) a upravuje
a)  práva autora k jeho autorskému dílu,
b)  práva související s právem autorským:
1.  práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,
2.  právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,
3.  právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,
4.  právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání,
5.  právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv,
6.  právo nakladatele na odměnu,
7.  právo vydavatele tiskové publikace,
c)  právo pořizovatele k jím pořízené databázi,
d)  ochranu práv podle tohoto zákona,
e)  kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (dále jen „kolektivní správa”).
HLAVA I
PRÁVO AUTORSKÉ
Díl 1
Předmět práva autorského
§ 2
Autorské dílo
(1)  Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo”). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.
(2)  Za dílo se považuje též počítačový program, fotografie a výtvor vyjádřený postupem podobným fotografii, které jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují.
(3)  Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené.
(4)  Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla.
(5)  Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky podle odstavce 1,
Nahrávám...
Nahrávám...