dnes je 22.5.2024

Input:

108/2005 Sb., Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

č. 108/2005 Sb., Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2005
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
ČÁST PRVNÍ
ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
§ 1
Typy školských výchovných a ubytovacích zařízení
Typy školských výchovných a ubytovacích zařízení jsou:
a) domov mládeže (dále jen „domov”),
b) internát,
c) škola v přírodě.
Domov
§ 2
Účel domova
(1) Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování.
(2) Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.
§ 3
Organizace domova
(1) Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina (dále jen „skupina”). Každou skupinu vede jeden vychovatel. Nejnižší počet žáků a studentů ve skupině je 20 a nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině je 30. V odůvodněných případech může ředitel domova zvýšit nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině až o 3.
(2) Ve skupině složené pouze ze studentů je nejnižší počet studentů 40 a nejvyšší počet studentů 50.
(3) Je-li skupina tvořena pouze žáky a studenty se zdravotním postižením, je počet žáků a studentů ve skupině shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu1) .
(4) Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku.
§ 4
Umísťování žáků a studentů v domově
(1) Při umísťování žáka nebo studenta do domova přihlíží ředitel domova ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.
(2) O umístění žáka nebo studenta do domova se rozhoduje na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student podává přihlášku na každý školní rok.
(3) Termín pro podání přihlášky do domova stanoví ředitel domova a informuje o něm studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.
(4) Ředitel domova písemně vyrozumí studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova.
(5) Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud:
a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student,
b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady,
c) žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy,
d) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání,
e) žák nebo student byl
Nahrávám...
Nahrávám...